Odtworzenie majątku oświetlenia drogowego Krupski Młyn

» Opis zapytania

1) Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej obejmującej:
a) budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 12 mb kablem YAKXS 4x35 mm2 oraz latarni oświetleniowej typu ROSA SP-5W/E czarny wysokość 6m z wnęką i z otworem fi 10 na wysokości 3m od ziemi, wysięgnik WTM-1.1 OZ anodowany czarny z oprawą COSMO LED 72 kolor czarny - 1 kpl. w miejscowości Krupski Młyn na ul. Głównej (zjazd z ronda przy przejściu dla pieszych obok transformatora) wg załączonej mapki,

b) budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 40 mb kablem YAKXS 4x35 mm2 oraz latarni oświetleniowej typu ROSA SP-5W/E czarny wysokość 6m z wnęką i z otworem fi 10 na wysokości 3m od ziemi, wysięgnik WTM-1.1 OZ anodowany czarny z oprawą COSMO LED 72 kolor czarny - 1 kpl. w miejscowości Krupski Młyn na ul. Lublinieckiej (zjazd z ronda przy przejściu dla pieszych w kierunku Lublińca) wg załączonej mapki.

2) Uzgodnienie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej z Zamawiającym.
3) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną kompletną (wraz z uzyskanymi zgodami) dokumentację techniczno-prawną o której mowa w pkt.1.
Warunki dodatkowe:
a) Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą sporządzoną w oparciu o „Wytyczne odbiorowe TAURON Dystrybucja S.A.” Dokumentacja powykonawcza powinna w szczególności zawierać: protokoły pomiarów powykonawczych, oświadczenie wykonawcy, schematy powykonawcze, zestawienie zabudowanych materiałów, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiałów, protokoły odbioru terenu zawarte z właściwymi zarządcami terenu oraz inne wymagane załącznikiem nr 2 do przedmiotowych wytycznych.
b) Ostateczny termin wykonania usługi (kompletna dokumentacja techniczno-prawna, budowa linii kablowej, posadowienie latarń) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury odbioru: 14.12.2018r.
c) Wykonawca po realizacji zadania doprowadzi teren do stanu pierwotnego i dostarczy oświadczenie o braku roszczeń osób trzecich.
d) Wykonawca na nowo wybudowanych latarniach wykona numerację oraz zamocuje trwale tabliczki ostrzegawcze
e) Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niż to określono w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia, pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał pisemną aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.
f) Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.
g) Uwaga: Przed realizacją szczegóły techniczne należy uzgodnić w Regionie SN i nN Strzelce Opolskie
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Dombrowski Gerard tel. 77 889 8867

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się