Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przejścia podziemnego
pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.
Zakres robót obejmuje:- naprawę elewacji wraz z uszczelnieniem dylatacji,- wymianę stopni,- odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego na balustradach i konstrukcji zadaszenia,- wymianę poliwęglanu na zadaszeniu i balustradach,- wymianę instalacji elektroenergetycznej wraz z oświetleniem,- wymianę pompy, - montaż koszy i atrap kamer monitoringu zewnętrznego.
Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności :
a)demontaż zadaszenia wraz z utylizacją;b) oczyszczenie konstrukcji zadaszenia wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej zestawami firmowymi epoksydowo-poliuretanowymi o grubości min 200 μm w odcieniu RAL 7016 posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM poprzez dwukrotne nałożenie na konstrukcję zadaszenia;
c) wymiana całego zadaszenia z poliwęglanu na nowe wraz z niezbędnymi pracami (uzupełnienie zniszczonych bądź brakujących elementów szkieletu zadaszenia, zamocowanie, uszczelnienie i zabezpieczenie pokrycia z poliwęglanu materiałami do tego przeznaczonymi);d) oczyszczenie ścian ze starej farby metodą skrobania wraz ze szlifowaniem nierówności i gruntowaniem;
e) odnowienie warstwy izolacyjnej na dylatacjach środkami posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM wraz z zatynkowaniem, zaszpachlowaniem i przygotowaniem do malowania (gruntowanie);f) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami z podwyższoną zdolnością do pokrywania zarysowań i odporną na akty wandalizmu (podkład 1x, malowane 2x);g) szpachlowanie elementów betonowych o średniej grubości 0,05 cm zaprawą PCC;h) naprawa miejscowa powierzchni betonowych o średniej głębokości ubytków 6 cm zaprawą PCC;i) naprawa miejscowa powierzchni betonowych o średniej głębokości ubytków 10 cm zaprawą PCC;
j) oczyszczenie barierek i poręczy wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej w odcieniu RAL 7016, posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM poprzez dwukrotne nałożenie; k) wymiana całości poliwęglanu w barierkach wraz z niezbędnymi pracami montażowymi (uzupełnienie zniszczonych bądź brakujących elementów barierek);l)wymiana nakrywy studzienki przepompowni z blachy ryflowanej;m) wymiana pompy typ SLV. 80.80.15.4.DC w przepompowni zlokalizowanej od strony ul. Pstrągowej;n) miejscowe naprawy stopni, podstopnic i cokołów przyściennych;o) wymiana warstwy antypoślizgowej podjazdu z żywicy epoksydowej;p) wymiana całego rusztu odwodnienia liniowego na antykradzieżowy;
q) remont dwóch wnęk z rozdzielniami w zakresie demontażu i sprawdzenia istniejących osprzętów elektroenergetycznych, zlokalizowania i zabezpieczenia miejsca dostawania się wody do w/w wnęk, uzupełnienie ubytków w tynku oraz pomalowanie wnęk, wykonanie i zamontowanie nowego obramowania z drzwiami zamykanymi na klucz, ponowne zainstalowanie i uruchomienie zdemontowanego wcześniej osprzętu elektroenergetycznego;r) wymiana istniejących linii elektroenergetycznych w całości na przewody odpowiadające przekrojem i materiałem przewodom obecnie istniejącym oraz poprowadzenie pod tynkiem w rurach pozwalających na wymianę poszczególnych odcinków przewodów;
s) montaż nowych opraw oświetlenia tunelu w zakresie demontażu istniejącego oświetlenia w raz z konstrukcją blaszaną w narożnikach tunelu, montażu oświetlenia LED tunelu na suficie po środku. Oprawy firmy „ Holophane- Prismashild” lub równoważne pod względem paramentów technicznych w ilości odpowiedniej dla spełnienia wymaganych normami i przepisami parametrów oświetleniowych.Parametry równoważności opraw. Oprawy winny być:-energooszczędne i wandalo-odporne,-o mocnej, modułowej obudowie,-z możliwością montażu na suficie,-z wysoką odpornością na uderzenia (ponad 50 dżuli) IK 10,-wyposażone w powłokę anty-graffiti,-z pełną odpornością na warunki atmosferyczne (IP min 65).t) Parametry oświetlenia schodów i pochylni:
- montażu oświetlenia LED pochylni w konstrukcji dachu(tak jak istniejące),- budowa oprawy dwukomorowa,- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo,- materiał klosza – PC,
- montaż na gwint o średnicy 1’’ (rurowy),- budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne, – IK08,- szczelność komory optycznej – IP67,- szczelność komory elektrycznej – IP55,- moc dostosować do wymagań norm uwzględniając wszystkie straty,- znamionowe napięcie pracy ,230V/50Hz
- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI,- klasa ochronności elektrycznej: I lub II,- rodzaj źródła światła - LED,u) montaż koszy na śmieci;
v) przełożenie kostki brukowej na dojściach do przejścia podziemnego w miejscach zapadnięć, wymiana uszkodzonej kostki na nową;w) montaż atrap kamer monitoringu zewnętrznego 6 szt.
x) w cenie robót należy uwzględnić opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, uzgodniony z zarządcą drogi Ruchem oraz wszelkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania remontu,y) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania określone przez Inspektora ZDiT w tym gruz i elementy kamienne są własnością Zamawiającego. Należy składować je w miejscu wskazanym przez ZDiT, w odległości max do 25 km lub na placu wykonawcy
z) materiały z rozbiórki typu złom są własnością Zamawiającego. Na Wykonawcy leży obowiązek sprzedaży wskazanego materiału i zobligowany jest do złożenia zapytania ofertowego do min. 3 przedsiębiorstw złomujących, a następnie wybrać najkorzystniejsza ofertę. Otrzymana kwota podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz nr 2), w Tomie II SIWZ stanowiącym „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.

2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by podczas realizacji zamówienia czynności polegające na: a) demontażu i montażu elementów zadaszenia,b)prace instalacyjne osprzętu elektroenergetycznego,c)obsługi maszyn niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia,d) zabezpieczenia terenu podczas wykonywanych prac,- będzie wykonywało co najmniej 5 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności:a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się