Dostawa środków czystości dla Gminy Kluczbork na lata 2019-2020

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy środków czystości dla Gminy Kluczbork na lata 2019-2020.
a) Szczegółowy wykaz zamawianych środków czystości w przewidywanych ilościach zawiera Załącznik nr 8 „zestawienie środków czystości” do SIWZ.
b) Ilości podane w załączniki nr 8 do SIWZ są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń
c) Środki czystości muszą być fabrycznie nowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Produkty powinny być prawidłowo oznakowane i sklasyfikowane;
d) Termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia to minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, lub terminu przydatności na opakowaniu, jeżeli jest terminem dłuższym;
e) Produkty wymienione w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako dezynfekujące (poz.: 15, 49, 50, 51), powinny posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym.
f) Dla produktów wymienionych w poz. 8-19, 22-23, 31-47, 49-51 załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnych kart charakterystyki.
g) Zamawiający nie dopuszcza przesyłek pocztowych ani kurierskich jako formy dostarczenia środków czystości przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni dostawę środków czystości wyłącznie własnym transportem;
h) Wykonawca zobowiązuje się do załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia dostarczonych środków czystości do miejsc wskazanych przez Zamawiającego:
- bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kluczborku;
- bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego na terenie Gminy Kluczbork tj.
• Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych; ul. Wolności 1a; 46-200 Kluczbork;
• Muzeum im. Jana Dzierżona;
• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku;
• Środowiskowy Dom Samopomocy;
• Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku;
• Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku;
• Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku;
• Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku;
• Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku;
• Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku;
• Publiczne Przedszkole w Bogacicy;
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku;
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku;
• Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku;
• Szkoła Podstawowa w Bąkowie;
• Szkoła Podstawowa w Bogacicy;
• Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych;
• Szkoła Podstawowa w Kuniowie;
• Administracja Oświaty w Kluczborku;
• Kluczborki Dom Kultury;
• Ośrodek Sportu i Rekreacji ;
• Ośrodek Pomocy Społecznej;
i) Środki czystości dostarczone Zamawiającemu muszą posiadać cechy charakterystyczne odpowiadające wszystkim cechom przedmiotu zamówienia, który został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wszystkie nazwy własne środków czystości użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga dostawy zamówionych środków czystości w ciągu 24 godzin lub maksymalnie 48 godzin od daty wysłania zamówienia faxem lub e-mailem przez osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostek wymienionych w dziale III SIWZ pkt. 1 lit. h.).
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas dostawy środków czystości powyżej
48 godz. zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39830000-9 środki czyszczące
33761000-2 papier toaletowy
33763000-6 ręczniki papierowe do rąk
33711900-6 mydło
39831300-9 środki do czyszczenia podłóg
39831600-2 środki do czyszczenia toalet
39831210-1 detergenty go zmywarek
39831000-6 preparaty piorące
39832000-3 produkty do zmywana naczyń
39833000-0 produkty zapobiegające osiadaniu kurzu
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się