DOSTAWA SPRZĘTU NA BLOK OPERACYJNY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3 i 3.1 do SIWZ.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.
3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - dotyczy poz.10- Negatoskopy cyfrowe.
4. W zakresie poz. 10 (Negatoskopy cyfrowe) Wykonawca zamontuje sprzęt na salach operacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż negatoskopów w salach operacyjnych
bloku operacyjnego., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.1 Ściany, na których należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips, wykończone blachą od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm. Montaż ma być hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej.
4.2 Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej na Bloku Operacyjnym w zakresie montażu Negatoskopów cyfrowych.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego. Wykonawca zapewnia możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonego sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym.
5.1 Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający określi liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Zbiorniki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się