Prowadzenie czynności eksploatacyjnych w zakresie obsługi, konserwacji, przeglądów, oględzin, napraw, prób, pomiarów i odczytów eksploatacyjnych w stacjach transformatorowych, rozdzielniach Sn oraz głównych rozdzielniach nN, zasilających obiekty Uniwersytetu Gdańskiego.

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 50532200-5 (usługi
w zakresie napraw transformatorów).
2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie czynności eksploatacyjnych w zakresie obsługi, konserwacji, przeglądów, oględzin, napraw, prób, pomiarów i odczytów eksploatacyjnych w stacjach transformatorowych,
rozdzielniach Sn oraz głównych rozdzielniach nN, zasilających obiekty Uniwersytetu Gdańskiego, zwanych dalej „usługą”.
3. Powyższe usługi wykonywane będą w 12 stacjach transformatorowych i rozdzielniach głównych niskiego napięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
4. Obsługa i badania, będące przedmiotem niniejszego zamówienia są niezbędne do utrzymania ciągłości ruchu elektrycznego obiektów UG, jak również wynikają z potrzeby aktualizacji oceny stanu i skuteczności ochrony od porażeń w sieci elektroenergetycznej Sn.
5. Szczegółowy zakres prac na poszczególnych stacjach transformatorowych wynika z Instrukcji Szczegółowej Eksploatacji, Obsługi i Ruchu Stacji Transformatorowej 15/0,4 kV, zwanej dalej Instrukcją, dla każdej z 12 stacji (znajdujący się w każdej stacji transformatorowej) oraz opisu przedmiotu zamówienia.
6. Po wykonaniu usługi Wykonawca winien dostarczyć do przedstawiciela Zamawiającego protokół
z przeprowadzonych czynności zgodnie z harmonogramem prac eksploatacyjnych (w zakresie obsługi, konserwacji, przeglądów, oględzin, prób, pomiarów i odczytów eksploatacyjnych) lub naprawy w stacjach transformatorowych, rozdzielniach Sn oraz głównych rozdzielniach nN zasilających obiekty Uniwersytetu Gdańskiego. Na podstawie ww. protokołu oraz wykonanego zakresu prac eksploatacyjnych lub naprawy zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury.
7. Usługa winna spełniać warunki wynikające z właściwych norm i przepisów prawa.
8. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty przeprowadził wizje lokalną stacji Transformatorowych, rozdzielni Sn, głównych rozdzielni nN i dokonał własnej oceny zakresu prac i ich faktycznych kosztów, które są konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.
9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)
z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1747 z późn. zm.).
10. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności, związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
12. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
13. Wykonawca lub Podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot umowy innymi osobami, pod warunkiem że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy.
14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 4) projektu umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów lub wyjaśnień, o których mowa w pkt 12 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.
15. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się