Wykonanie usług polegających na konserwacji sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie i jednym skrzyżowaniu z sygnalizacją ostrzegawczą (wyjazd Straży Pożarnej) oraz naprawy sygnalizacji świetlnej po zaistniałych kolizjach, awariach, kradzieżach itp.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie oraz naprawy sygnalizacji świetlnej po zaistniałych kolizjach, awariach, kradzieżach itp.
Sygnalizacja znajduje się na następujących skrzyżowaniach ulic:
1) Limanowskiego -1 Maja
2) Limanowskiego – Narutowicza
3) Limanowskiego – Kościelna
4) Limanowskiego - Środkowa
5) Al. Partyzantów – Okrzei
6) Al. Partyzantów – Mireckiego
7) Środkowa – Mireckiego
8) 1 Maja - Okrzei
9) 1 Maja przy wyjeździe ze Straży Pożarnej

Konserwacja bieżąca obejmuje robociznę, materiały i sprzęt w zakresie:
1. Monitorowania na bieżąco stanu technicznego sygnalizacji świetlnej oraz usuwania stwierdzonych bądź zgłoszonych usterek.
2. Utrzymywania w sprawności urządzeń sterowniczych w tym: usuwanie wszelkich zakłóceń, awarii, na zgłoszenia telefoniczne.
3. Utrzymywania bieżącego konstrukcji wsporczych z latarniami sygnalizacyjnymi, kabli
sterowniczych i zasilających.
4. Utrzymywania powierzonych urządzeń w stanie czynnym i sprawnym technicznie.
5. Utrzymania szczelności szaf sterowniczych i osprzętu.
6.Dokonywania zgodnie z przepisami pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
7. Dokonywania zgodnie z przepisami pomiarów oporności izolacji kabli sygnalizacyjnych
i zasilających.
8. Dwa razy w tygodniu sprawdzanie urządzeń sygnalizacyjnych wraz z konieczną wymianą
uszkodzonych żarówek i drobnych elementów oraz czystości soczewek.
9. Utrzymania w należytym stanie czystości masztów i latarni sygnalizacyjnych.
10. Raz w roku malowania masztów sygnalizacyjnych i szaf sterowniczych.
11. Prowadzenia na bieżąco dla potrzeb Zamawiającego i kontroli dokumentacji wykonanych czynności w konserwowanych urządzeniach.
12. Dbania o hermetyczność urządzeń sygnalizacyjnych.
13.Przeprogramowania urządzeń sterowniczych wg dostarczanej dokumentacji stosownie do potrzeb.
14. Naprawy sygnalizacji uszkodzonej wskutek kolizji drogowych, awarii, kradzieży itp. robocizna i sprzęt z tym związane należy wkalkulować w cenę ryczałtową konserwacji natomiast materiały zostaną rozliczone wg cen ich zakupu i nie mogą być wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego okres wykonywania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się