DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ŚRODKÓW HIGIENY DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów i środków chemicznych do utrzymania czystości w kuchni stołówki akademickiej Akademii Sztuki Wojennej wraz z udostępnieniem systemów dozujących i dozowników oraz ich opieki serwisowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia spełniały wymagania zawarte w załączniku nr 2 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz wypełniały przesłanki normy prawnej, określone w poniżej wymienionych aktach normatywnych oraz ich przepisach wykonawczych:
a) ustawa z dnia 9 października 2015 roku o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 poz. 1926) zwana dalej ustawą o produktach biobójczych;
b) ustawa z dnia 25 luty 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2018 poz. 143);
2) Produkty biobójcze muszą posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wydanym przez Urząd Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.
3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia posiadały termin ważności na okres nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.

2. Sposób realizacji umowy:
1) dostawy artykułów wymienionych w załączniku nr 2 do umowy będą dostarczane sukcesywnie na każdorazowe zamówienie.
2) realizacja dostaw będzie się odbywała w godzinach: od 7:30 do 13:00;

3. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: Wykonawca wraz
z dostarczeniem środków chemicznych będzie zobowiązany do:
1) udostępnienia (dostarczenia i zainstalowania) na czas trwania umowy dla nw. pozycji formularza ofertowego:
a) systemów dozujących dla poz. 19, 20 – 4 komplety (po 2 dla każdej pozycji) ;
b) dozowników dla 21, 22, 25 – 3 komplety (po jednym dla każdej pozycji);
c) dozowników umożliwiających dozowanie produktu za pomocą łokcia, z możliwością regulowania ilości dozowanego preparatu przeznaczonych do dozowania produktów
z poz. 17 i 18 – po 15 sztuk dla każdej pozycji;
d) 60 szt. butelek ze spryskiwaczem pianowym przeznaczonych na roztwory robocze do preparatów z poz. 30;
2) zapewnienia opieki serwisowej dozowników w ciągu 24 h od zgłoszenia usterki;
3) przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń pracowników kuchni i służb żywnościowych
z zakresu zastosowania oraz bezpiecznego użycia proponowanych produktów chemicznych,
4) pomocy i doradztwa w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej i planów higieny, doradztwa w zakresie wdrażania HACCP w placówce gastronomicznej;
5) dostarczenia wraz z dostawą planów higieny, instrukcji mycia i dezynfekcji urządzeń
i poszczególnych pomieszczeń kuchennych zamawiającego dla oferowanych produktów, w formie zalaminowanej do powieszenia na ściany kuchni, oraz do wpięcia do dokumentacji HACCP, wraz z wymaganą dokumentacją (atesty, dopuszczenia, karty charakterystyki).
6) dostarczenia wraz z dostawą planu higieny, instrukcji mycia i dezynfekcji pomieszczeń (kuchnia właściwa, magazyn przykuchenny, zmywalnia, przygotowalnia ryb) oraz mycia i dezynfekcji urządzeń (zmywarka, piec konwekcyjno-parowy, krajalnica do żywności, waga, zamrażarka, szafa chłodnicza.
7) ww. materiały pomocnicze (butelki, spryskiwacze) oraz dokumentacja (plany higieny, ulotki, broszury), dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z realizacją pierwszej dostawy. Urządzenia dozujące muszą być zainstalowane w przeciągu 1 tygodnia licząc od dnia realizacji pierwszej dostawy.
8) Materiały pomocnicze i urządzenia, o których mowa powyżej zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu realizacji umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji i gwarantuje zamówienie 50% ilości każdego asortymentu ujętego w tabeli załącznika nr 1 do oferty, pozostałe 50% zostanie opcjonalnie zakupione w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego, do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do trzykrotnego zwiększenia ilości określonych
w tabeli formularza ofertowego poszczególnych asortymentów z zachowaniem ich cen jednostkowych do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy brutto.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się