Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz Żurawce w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – II części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz Żurawce w ramach realizacji projektu „Lubelska
Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16
– II części:
Część I - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawce PLH060029, w części obejmującej oddział leśny nr 55, wydzielenie a, b i d leśnictwa Leliszka w Nadleśnictwie Tomaszów (działka ewidencyjna nr 51 obrębu Machnów Stary, gmina Lubycza Królewska, powiat tomaszowski).
Część II - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1094 (fragment), 1092, 1091/1, 1092/2 (fragment), 1090, 1089 obrębu Łysaków, gmina Lublin, powiat lubelski.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Część I
2.1. usunięcie krzewów i drzew z obszaru murawy kserotermicznej,
2.2. uzyskaną w wyniku prac biomasę (materię organiczną w postaci wyciętych krzewów, drobnych drzew oraz gałęzi) należy zebrać i wywieść poza obszar rezerwatu, dopuszcza się utylizację powstałej biomasy poprzez jej spalenie po uprzednim ustaleniu miejsc palenia ognisk z zarządcą nieruchomości oraz Zamawiającym,
2.3. uzyskane w wyniku wycinek drewno (grubizna) należy pociąć na tzw. sortymenty i pozostawić do dyspozycji zarządcy terenu,
2.4. fragmenty dobrze zachowanej murawy należy skontrolować pod kątem występowania siewek drzew i krzewów gatunków niepożądanych i wyrwać wszystkie odnalezione siewki, a następnie usunąć je poza obszar rezerwatu lub poddać utylizacji jak w pkt 3.2.2.

Część II
2.5. usunięcie drzew (głównie dębów pochodzących z nasadzeń) oraz pojedynczych krzewów z obszaru murawy kserotermicznej oraz z terenu przyległego do murawy u jej podnóża (ze względu na zacienianie murawy),
2.6. uzyskane w wyniku wycinek drewno (grubizna) należy pociąć na odcinki
i pozostawić u podnóża skarpy do dyspozycji właścicieli terenu, w miejscu uzgodnionym z właścicielami oraz z Zamawiającym,
2.7. uzyskaną w wyniku prac biomasę (materię organiczną w postaci wyciętych krzewów, drobnych drzew oraz gałęzi) należy zebrać i wywieść poza obszar murawy, dopuszcza się utylizację powstałej biomasy poprzez jej spalenie - po uprzednim ustaleniu miejsc palenia ognisk z właścicielami terenu oraz
z Zamawiającym i/lub jej zdeponowanie (ułożenie) u podnóża skarpy w celach ochronnych murawy (zabezpieczenie przed wjazdem na skarpę motocykli motocrossowych) - po uprzednim ustaleniu sposobu ułożenia biomasy
z właścicielami terenu oraz z Zamawiającym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia wg podziału:
Część I - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawce PLH060029, w części obejmującej oddział leśny nr 55, wydzielenie a, b i d leśnictwa Leliszka w Nadleśnictwie Tomaszów (działka ewidencyjna nr 51 obrębu Machnów Stary, gmina Lubycza Królewska, powiat tomaszowski).
Część II - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1094 (fragment), 1092, 1091/1, 1092/2 (fragment), 1090, 1089 obrębu Łysaków, gmina Lublin, powiat lubelski.
5. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać
w ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:
6.1. wycięciu drzew
6.2. wycięciu krzewów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się