USŁUGI PODCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjnych 318 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na trenie RDW Puławy – Obwodu Drogowego w Puławach na następujących drogach:
 Droga woj. Nr 801 (m. Dęblin, ul. Mickiewicza, Stężycka)
 Droga woj. Nr 801 (m. Puławy, ul. Dęblińska)
 Droga woj. Nr 824 (od km 29+500 do km 30+600)
 Droga woj. Nr 832 (m. Zagórze)
 Droga woj. Nr 874 (m. Puławy, ul. Centralna i Piłsudskiego)
W tym ilości drzew o średnicach:
a. do 0,50 m: 42 szt.,
b. 0,50 – 1,00 m: 146 szt.,
c. 1,00 – 1,50 m: 92 szt.,
d. 1,50 – 2,00 m: 35 szt.,
e. 2,00 – 2,50 m: 3 szt..
2. Usługi polegać będą na:
a. usunięciu odrostów,
b. usunięciu gałęzi suchych, obumarłych lub nadłamanych,
c. usunięciu gałęzi wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, liniami energetycznymi, budynkami, znakami drogowymi, ogrodzeniami, itp.,
d. wykonaniu niezbędnych cięć redukcyjnych w celu uzyskania skrajni poziomej i pionowej (skrajnia pionowa – 5 m),
e. zabezpieczeniu ran po usuniętych gałęziach,
f. usunięciu pasożytów drzew, w szczególności jemioły, itp.,
g. wywozie powstałego urobku drzewnego i zagospodarowanie go we własnym zakresie,
h. uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac.
Wykonywane w trakcie pielęgnacji cięcia winny być wykonywane zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zmian.), zawartą w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1045 art. 29), w taki sposób i w takiej ilości, aby zachować kształt korony drzewa oraz jego statykę.
Drzewa przeznaczone do pielęgnacji zostaną oznaczone w terenie.
3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Specyfikacji technicznej, Warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych prac oraz Wykazie drzew do pielęgnacji.
4. Usługi należy wykonać zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 3., w sposób gwarantujący należytą jakość.
5. Z uwagi na znaczną wysokość i rozmiar części drzew przewidzianych do pielęgnacji, Wykonawca będzie zmuszony wykonać niezbędne prace metodą arborystyczną przy zastosowaniu technik linowych.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zatrudnienia Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca przystąpi do realizacji usług po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego, które nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
8. Przygotowanie miejsca pracy, ewentualne wyłączenie prądu, zajęcia pasa drogi leży po stronie Wykonawcy i jest to Jego koszt wkalkulowany w cenę jednostkową.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego w rejonie prowadzonych prac objętych umową na podstawie przekazanego przez Zamawiającego lub sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.
10. Za wszelkie szkody spowodowane przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.
12. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 100 tys. złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.
13. Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej przy protokólarnym przekazaniu/przejęciu pasa drogowego po otrzymaniu pierwszej dyspozycji i następnie na każde żądanie Zamawiającego. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
14. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni.
15. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki (w tym i transportowe), sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8. stycznia 2013 r., poz. nr 21).
17. Rozliczenie następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).
21. Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na dostawy elementów oznakowania, wykonanych przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określony w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
22. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie przetargowej (w formularzu H) wskazać czy oferuje rozwiązania równoważne.
23. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się