Usługa wykonywania regularnych lotów inspekcyjnych śmigłowcem.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Usługa polegająca na oblotach umożliwiających podgląd odcinków linii kolejowych z pokładu statku powietrznego wraz z wykonaniem filmów z przelotów.
Formuła realizacji: Zapytanie ofertowe unijne
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 31 611,00 zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. szczegółowe zapisy dotyczące ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY znajdują się w pkt 24 SIWZ.
Warunki: I. Zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
II. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- w zakresie warunku określonego w pkt I.3 wymagane jest wskazanie przez Wykonawców:
Wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi obejmującej realizację lotu statkiem powietrznym typu śmigłowiec nad wskazanym obszarem wraz z rejestracją przelotu w technice video, z podaniem daty wykonania tej usługi i podmiotu, na rzecz którego została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy usługa została wykonana należycie.
Ocena spełniania warunku określonego w pkt I.3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:
Wykaz wykonanych usług, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
- w zakresie warunku określonego w punkcie I.2 wymagane jest:
Wskazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
Ocena spełniania warunku określonego w pkt I.2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- w zakresie warunku określonego w pkt I.1 wymagane jest:
Posiadanie uprawnień tj.: zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO HR).
Ocena spełniania warunku określonego w pkt I.1 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:
Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO HR).
Wykaz wymaganych dokumentów: 1.W celu wykazania, że oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstanie § 24 pkt 5 - 10 Regulaminu wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
-aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 24 pkt 5 – 7, 9, 10 Regulaminu, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Terminy wystawienia dokumentów przyjmuje się zgodnie z pkt 1.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1042 0000 8602 0220 8460
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Usługa wykonywania regularnych lotów inspekcyjnych śmigłowcem. - 4 600,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Usługa wykonywania regularnych lotów inspekcyjnych śmigłowcem.:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Określony w pkt 21 SIWZ
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B przyziemie, pokój 0007.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2018-09-17 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: Cała Polska.
Termin wykonania zamówienia: Od zawarcia umowy – do 15.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Umowy.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734, Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2018-09-07

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się