Wymiana zadrzewień, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wymianie zadrzewień , wycinkach, pielęgnacji i wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności umowa oraz dokumentacja techniczna. Dokumentacja ta jest załącznikiem nr 1 do umowy i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
a) Teren, na którym prowadzone będą prace to obszar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Teren i wszystkie zachowane obiekty wpisane są do rejestru zabytków pod nr rej. A-714/95 oraz na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
b) Wszystkie prace prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytków powinny być realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
c) Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia wykonywane w sąsiedztwie obiektów budowlanych lub elementów zachowanej infrastruktury (np. ogrodzenie, elementy betonowe ogrodzenia, wieże wartownicze, ruiny) powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością.
d) Prace związane z wycinką powinny być wykonywane metodą sekcyjnej ścinki drzew lub inną, zapewniającą bezpieczeństwo historycznym obiektom i urządzeniom melioracyjnym (rowy) a także historycznym formom ukształtowania terenu.
e) Aby uniknąć ewentualnej ingerencji w historyczne elementy, należy każdorazowo przed przystąpieniem do prac zapoznać się z obiektami w najbliższym otoczeniu prowadzonych prac
i zastosować technologię prowadzenia prac, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo historycznych obiektów i terenu. W razie potrzeby obiekty i teren zabezpieczyć w konsultacji
z zamawiającym. Lokalizację elementów historycznej infrastruktury (studzienki kanalizacyjne, elementy ogrodzenia, gruz,) na terenie PMAB w Brzezince wskazano w załączniku nr 6 do Umowy. Ochronie podlegają również elementy ukształtowania terenu takie jak skarpy, wały, rowy melioracyjne, nasypy i wyniesienia terenu.
f) Wycinka drzew przy potoku Pławianka, w bezpośrednim otoczeniu drzew nie podlegających wycince powinna odbywać się przy pomocy metody sekcyjnej ścinki drzew lub innej, zapewniającej maksimum bezpieczeństwa drzewom w najbliższym sąsiedztwie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Założeniem prowadzonych w ramach zamówienia prac jest zachowanie drzew
i krzewów które nie podlegają wycince, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Pławianka.
g) Poruszanie się pojazdów po terenie możliwe jest wyłącznie trasami wskazanymi przez Zamawiającego. Dopuszczone dojazdy/wjazdy na teren, trasy przejazdu pojazdów i sprzętu wraz
z dopuszczalnym obciążeniem zostały wskazane w załączniku nr 5 do Umowy.
h) Pojazdy i urządzenia o masie przekraczającej 500 kg z załadunkiem, wykorzystywane podczas świadczenia usługi nie mogą poruszać się w odległości od krawędzi skarpy rowu/cieku wodnego, obiektów infrastruktury mniejszej niż 1 metr.
i) W miejscach gdzie wycinka prowadzona będzie na terenie nieutwardzonym o utrudnionym dojeździe, ze względu na okresowo grząski i podmokły teren, warunkiem wjazdu pojazdów i sprzętu jest wykonanie zabezpieczenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia terenu, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w § 5 wzoru Umowy i usunięcia go niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z wycinką.
j) Na terenach nieutwardzonych, gdzie Zamawiający nie przewiduje wykonania zabezpieczenia terenu, masa całkowita pojazdów używanych przy pracach związanych z wycinką, frezowaniem, wywozem urobku, nie może przekraczać masy 5 ton z załadunkiem. Obszar, na którym możliwe jest ułożenie zabezpieczenia terenu wskazuje załącznik nr 5 do Umowy.
k) Przy pracach możliwych z drogi utwardzonej, dopuszczalne jest użycie zwyżki oraz sprzętu
i pojazdów o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 6 ton na oś.
l) Nadrzędną zasadą podczas prowadzenia prac jest stosowanie technologii, które pozwolą wyeliminować ingerencję w grunt oraz zabezpieczą teren i historyczne obiekty przed jakimkolwiek uszkodzeniem.
m) Wszelkie uszkodzenia terenu takie jak koleiny/nierówności/wyrwy muszą być zniwelowane, naprawione. Wyrównanie terenu musi przebiegać pod nadzorem archeologicznym, nadzór zapewni Zamawiający.
n) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia maksymalnej masy całkowitej pojazdów na drodze dojazdowej do ulicy „Do Pomnika”.
o) w wypadku wątpliwości lub rozbieżności w numeracji drzew, obowiązuje numeracja z załączników do umowy

UWAGA: Ze względu na specyfikę miejsca zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektu, gdzie będzie realizowana usługa. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszeni są o wcześniejsze mailowe zgłoszenie udziału na adres:

barbara.bubel@auschwitz.org lub telefonicznie pod nr 696828721 lub 33 8448021

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się