ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 2 KOSIAREK BIJAKOWYCH TYLNO-BOCZNYCH.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 2 kosiarek bijakowych tylno-bocznych do użytku pracowników Działu Utrzymania Czystości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu: „Oświadczenie o spełnianiu parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
Dostawa sprzętu obejmuje transport, rozładunek i przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi sprzętu.
Wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć specyfikacje techniczne dostarczonego sprzętu zawierające wszystkie dane techniczne, opisane w formularzu „Oświadczenie o spełnianiu parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym załącznik do SIWZ, tj.: karty gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi oraz eksploatacji w języku polskim, wszelkie dokumenty wymagane przepisami zezwalające na użytkowanie sprzętu (certyfikaty bezpieczeństwa CE itp.) oraz katalogi części zamiennych (3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym w języku polskim. Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym w języku polskim. Wszelka dokumentacja powinna określać procedury obsługi wymagane dla prawidłowej i ciągłej eksploatacji urządzeń/maszyn.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się