Usługa wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin. Nr - 31/18/N.

a) Jednostka Wojskowa 4228 Skład Stężyca
L.p. Nazwa J.m. Ilość
1. Centrala alarmowa GALAXY 96 szt. 1
2. Zasilacz Power RIO (P026) szt. 2
3. Moduł komunikacyjny (E080) szt. 1
4. Separator izolacyjny toru transmisyjnego szt. 2
5. Klawiatura MK 7(CP037) szt. 3
6. Czujka ruchu PDM-I12T szt. 4
7. Czujka mikrofalowa Alfa szt. 4
8. Czujka akustyczna zbicia szyby AD-800AM szt. 3
9. Czujka sejsmiczna S.C.-100 szt. 2
10. Kontaktron nawierzchniowy MC-470 szt. 16
11. Przycisk napadowy PASP3/WH szt. 3
12. Sygnalizator wewnętrzny szt. 3
13. Sygnalizator zewnętrzny szt. 2
14. Akumulator EH-17Ah/12V Europower szt. 3
15. Odbiornik OPC-K01 Gorke szt. 1
16. Pilot PUK-151 Gorke szt. 3
17. Pilot PUK-303 Gorke szt. 1
18. Oprogramowanie wizualizacyjne szt. 1
b) Jednostka Wojskowa 4228 Skład Dęblin
L.p. Nazwa J.m. Ilość
1. Czujka ruchu PDM-I12T szt. 7
2. Czujka mikrofalowa Alfa szt. 4
3. Czujka akustyczna zbicia szyby AD-800AM szt. 1
4. Kontaktron nawierzchniowy MC-470 szt. 8
5. Czujka dymu TSD-1 szt. 6
6. Elektrozaczep 12V szt. 2
7. Przycisk awaryjny szt. 2
8. Sygnalizator zewnętrzny Cequra szt. 1
9. Moduł podcentrali MLSM-8 szt. 1
10. Szyfrator MA-0896 szt. 2
11. Stacja zasilania STZ-1495 szt. 3
12. Radiolinia RSU-Z01/2 szt. 2

2. Wymagania i zasady dotyczące realizacji niniejszego zamówienia określone są również
w „Ogólnych warunkach umowy” stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:

3.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę
w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3.3. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację usług.

3.4.W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
3.5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.6.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3.7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.8.Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.9. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

3.10.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone
w ogólnych warunkach umowy (załącznik Nr 7 SIWZ).

3.11.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zlecone podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wraz z fakturą za zrealizowane usługi wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z podwykonawcą wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do zamawiającego za określony rozmiar usług wykonanych przez Podwykonawcę.
3.12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę.

3.13.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3.11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo.

3.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

3.15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.

3.16.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 3.15., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

3.17.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

3.18.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

3.19. Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia winien wykazać się posiadaniem:
- ważnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego – stosownie do treści art. 18.1 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. poz. 1167);

- świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia o klauzuli „POUFNE”

Pracownicy podwykonawcy muszą spełniać takie same wymagania jak pracownicy wykonawcy.
Zamawiający nie zaakceptuje umowy wykonawcy z podwykonawcą - jeśli wykonawca nie przedstawi zamawiającemu dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz dokumentów dotyczących pracowników podwykonawcy, potwierdzających posiadanie przez nich wymaganych uprawnień i odpowiednich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie
z wymaganiami zawartym w Rozdziale V SIWZ pkt 3.1 (warunki udziału w postępowaniu).
W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wykonawca ma przedstawić określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w dniu podpisania umowy z zamawiającym.

3.20. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do poinformowania podwykonawców
o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3.21.Wykonawca i podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

3.22.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

3.23.Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.
4.Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonanie usługi oraz użyte do wykonania materiały i urządzenia w pełnych miesiącach na okres zadeklarowany
w formularzu ofertowym.

5. Rozwiązania równoważne.

5.1.W przypadku wystąpienia opisie przedmiotu zamówienia, ogólnych warunkach umowy: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych oraz odniesienia do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w zakresie wybranych cech - zamawiający zaleca aby traktować takie wskazania jako przykładowe tzn., że określają one minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy) dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych pod warunkiem,
że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów i zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

5.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby równoważne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne elementy równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego (podstawa art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie wraz z ofertą zestawienia wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazanie ich równoważności w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

5.3. Przedłożony opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.

Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych załącza wraz z ofertą tylko ten wykonawca, który oferuje produkty równoważne ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

5.4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy równoważne muszą:
- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w dokumentacji;
- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

5.5.W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały i inne elementy rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej.
Zamawiający podkreśla, że dokumenty (dowody) mające na celu wykazanie równoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych traktuje jako element (treść) składanej oferty opisujący oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.

Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO):

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej„RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 –521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,kontakt:tel. 261 517 525 e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl, 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na usługę wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych
po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin, Nr - 31/18/N prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw nnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

6.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treśćoświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego–załącznika nr 1 do SIWZ).

6.2. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta z wykonawcą w dniu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się