Świadczenie usług sprzętowych przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Niemce oraz przy transporcie materiałów zamówionych przez Gminę

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest : Świadczenie usług sprzętowych przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Niemce oraz przy transporcie materiałów zamówionych przez Gminę

1. Świadczenie usług sprzętowych przy utrzymaniu dróg oraz transporcie materiałów na terenie gm. Niemce, przy użyciu sprzętu mechanicznego:

• Bob – Cat
• Koparka kołowa (obrotowa)
• Mini koparka gąsienicowa
• Równiarka drogowa
• Rozściełacz do kamienia, kory asfaltowej i gruzu o szerokości min 4mb.
• Walec mały waga do 3 ton
• Walec duży waga powyżej 9 ton
• Samochód samowyładowczy 2 osiowy do 10 t.
• Samochód samowyładowczy 3 osiowy powyżej 10 t.
• Ciągnik siodłowy z naczepą wywrotową
• Ciągnik siodłowy z naczepą burto-firanką
• Poszerzacz do poboczy z asfaltu lub kamienia


2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Teren działania Gmina Niemce obejmujący miejscowości: Baszki, Boduszyn, kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Krasienin, Krasienin Kolonia, Kawka, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nowy Staw, Niemce, Nasutów, Osowka, Pólko, Pryszczowa góra, Rudka Kozłowiecka, Swoboda, Stoczek, Stoczek kolonia, Wola Niemiecka, Wola Krasienińska, Zalesie.

3.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pozostawał w dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania umowy przez cały okres umowy.
2. Rodzaje i zakresy prac do wykonania wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji ich wykonania oraz określeniem żądanego terminu ich wykonania będą zlecane przez – pracownika urzędu Gminy , który poda dokładną datę i godzinę zlecenia z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem (w dni robocze).
3. Powiadomienie ze strony Zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem pisemnego (faks lub mail) lub ustnego (telefonicznego).
4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak podmycie jezdni, powstanie wyrwy w jezdni, nagromadzenie błota na jezdni oraz innych nie przewidzianych sytuacji stwarzających zagrożenie życia i bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podstawienie sprzętu wraz z obsługą operatora w ciągu do 8 godz. od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej oraz pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji.
3) Wykonawca jest zobowiązany, aby obsługa i jednostki sprzętowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową.
4) W razie powstania awarii lub innych istotnych okoliczności uniemożliwiających pracę objętego umową sprzętu, Wykonawca niezwłocznie telefonicznie lub osobiście powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni jednostkę zastępczą, o takich samych parametrach technicznych, bądź obsługę operatorską zastępczą.
5) Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług i zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie wykonywania usługi.
6) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak za własne działania.
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się