Przygotowanie, dowóz własnym środkiem transportu i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM )

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowóz własnym środkiem transportu i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM )
Zamówienie przewiduje przygotowanie, transport i wydawanie łącznie w SP w Stepnicy i SP w Racimierzu:
- w jednym tygodniu (2 dni) około 214 (160 + 54) porcji/zestawów posiłków w trakcie roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 łącznie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych (sobót, niedziel, świąt i ferii),
- podczas 10 spotkań dla 48 grup projektowych po 6 uczniów/uczennic w każdej grupie. Harmonogram spotkań zostanie ustalony w trakcie trwania roku szkolnego.
- podczas 12 spotkań dla 15 nauczycieli/nauczycielek na każdym spotkaniu, przy czym posiłki dla nauczycieli składać się mają z mięsa/ryb + ziemniak/kaszy/ryżu + surówki/warzyw gotowanych + kompotu/napoju (min 500 ml) w wartości ilościowej i kalorycznej odpowiadającej osobie dorosłej. Harmonogram spotkań zostanie ustalony w trakcie trwania roku szkolnego.
Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie w związku z frekwencją uczniów w szkołach. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego.
Posiłek musi spełniać wymagania żywnościowe posiłku regeneracyjnego dla uczniów w wieku szkolnym kl. 1-8 oraz gimnazjalnym oraz nauczycieli (podczas szkoleń). Powinien być przygotowany z pełnowartościowych produktów dobrej jakości. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w dwutygodniowym cyklu żywienia danie mięsne/rybne + ziemniaki/kasza/ryż + surówka/warzywa gotowane + kompot/napój (min 500 ml) na zmianę zupa warzywna + danie jarskie + kompot/napój (min 500 ml). Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich norm sanitarnych. Posiłki winne być przygotowywane i dostarczane, zgodnie z harmonogramem. Wyłonionemu Wykonawcy Zamawiający przedstawi harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia, który po uzgodnieniu stanowić będzie załącznik do umowy.
Produkcja posiłków winna odbywać się z produktów świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych oraz sanitarnych, obowiązujących w szkołach. Transport posiłków musi odbywać się przy pomocy środków transportu i w naczyniach zbiorczy do tego przystosowanych, zapewniających właściwą temperaturę wydawanego posiłku.
Posiłki winny być podawane na naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi oraz Wykonawca zapewni worki do utylizacji naczyń jednorazowych.
Dostarczenie posiłków do siedziby poszczególnych punktów wydawania posiłków czyli do SP w Stepnicy i SP w Racimierzu powinno odbywać się 2 razy w tygodniu od godz. od 14:00 do godz. 16:00 (szczegółowo zostanie to ustalone w trakcie trwania zajęć). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dni do 3.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów równoważnych o właściwościach i jakości nie gorszej niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Za produkt równoważny zamawiający uważa produkt lub wyrób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się