Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania /czapki rogatywki galowe, czapki garnizonowe galowe SP, furażerki galowe WL, furażerki galowe SP/.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (czapki rogatywki galowe, czapki garnizonowe galowe SP, furażerki galowe WL, furażerki galowe SP), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego n/w asortyment:
2.1. Czapka rogatywka galowa oficera starszego - WDTT 407D/MON - 20 szt.
2.2. Czapka rogatywka galowa oficera młodszego - WDTT 407C/MON - 30 szt.
2.3. Czapka rogatywka galowa szeregowego i podoficera - WDTT 407A/MON - 750 szt.
2.4. Czapka garnizonowa galowa oficera starszego SP - WDTT 401/MON - 25 szt.
2.5. Czapka garnizonowa galowa oficera młodszego SP - WDTT 401/MON - 75 szt.
2.6. Czapka garnizonowa galowa szeregowego i podoficera SP - WDTT 401/MON - 400 szt.
2.7. Furażerka galowa SP - WDTT 410D/MON - 20 szt.
2.8. Furażerka galowa WL - WDTT 412D/MON - 20 szt.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 3581130-5
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7.
8. Cechy produktu: (art. 30 ust. 9 pkt. 2)b)i d) ustawy PZP)
8.1. Wykonawca, który faktycznie będzie realizował przedmiot zamówienia, polegający na szyciu,
w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia musi posiadać wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z normami jakościowymi określonymi w normie serii PN-EN ISO 9001 lub AQAP 2120.
8.2. System zarzadzania jakością Wykonawcy, który faktycznie będzie realizował przedmiot zamówienia, polegający na szyciu musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2120.
8.3. Wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanemu przez właściwe Wykonawcy - Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w zakresie AQAP 2120.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się