Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy Grębocice

» Opis zapytania

Zakup wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy Grębocice w łącznej ilości 3750 Mg wraz z dostawą w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy lub sołtysa danej wsi.
Zakres zamówienie obejmuje:
- dostawę nawozu wapniowo-magnezowego odmiany 05 o minimalnej zawartości składników nawozowych CaO + MgO 45% w tym MgO 15 % w ilości 3750 Mg, spełniające wymagania dotyczące tlenku wapnia i składu granulometrycznego określone w załączniku Nr 6 Tab. 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz.1229),
- koszty dostawy wapna we wskazane miejsca, koszty załadunku, rozładunku.
Wapno nawozowe musi zawierać atesty wydane na podstawie badań wykonanych przez akredytowane laboratorium. Atesty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu dostawy oraz załączy do faktury po zakończeniu realizacji zadania.
Dostawa powinna być realizowana samochodem samowyładowczym o ładowności do 26 Mg.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wapno luzem również do odbiorów o małym tonażu (poniżej 26 Mg)
Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy, imienny wykaz rolników z terenu Gminy Grębocice z określeniem ilości do których należy dostarczyć wapno nawozowe.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wapna dla poszczególnych rolników wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z wykazem (załącznik nr 1) w ilości ok. 98 rolników. Podaną ilość odbiorców nawozu należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości rolników w czasie obowiązywania umowy.
Do zrealizowania ww. celu Wykonawca będzie wspomagał się osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz sołtysami.
Potwierdzeniem dostarczenia wapna nawozowego będzie wystawiony przez Wykonawcę dowód WZ zawierający: datę dostawy, nazwę Wykonawcy, imię, nazwisko i adres rolnika, rodzaj wapna i ilość należnego wapna, cenę i wartość w zł. Dokument WZ powinien być wystawiony w trzech egzemplarzach i potwierdzony przez rolnika podpisem. Jeden egzemplarz WZ dla Wykonawcy, jeden dla rolnika, jeden dla Zamawiającego (załączony do faktury wystawionej przez Wykonawcę).
Podstawą do wypłacenia należności za wykonanie zamówienia będzie faktura VAT wystawiona dla Gminy Grębocice i załączone do faktury dowody WZ oraz atesty.
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia badań dostarczanego przez Wykonawcę wapna w trakcie realizacji zadania.
Podaną ilość wapna należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się