Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla:
a. maksymalnie 100 osób, w okresie co najmniej od 10 września do 1 listopada 2018 roku;
b. maksymalnie 45 osób, w okresie co najmniej od 26 listopada 2018 roku do 17 stycznia 2019 roku.
2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi żywienia musi się znajdować, na terenie miasta Krakowa, w odległości nie większej niż 7 km od planowanego miejsca zakwaterowania tj. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków (zadanie nr 1), 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33 (zadanie nr 2).
UWAGA: odległość należy przeliczyć na podstawie aplikacji https://www.google.pl/maps – połączenie obliczone automatycznie (nie dopuszcza się ręcznego ustawienia punktów) przy opcji „jadę autem”, przy zastosowaniu ustawień: odjazd 31.08.2018 o godzinie 11:00. Lokalizacja początkowa to adres wskazany przez Zamawiającego dla każdego zadania, natomiast lokalizacją końcową jest adres obiektu – wskazany przez Wykonawcę, w którym będzie świadczona usługa żywienia. Przy obliczeniu odległości należy się kierować najkrótszą trasą wyznaczoną przez aplikację.
3. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zakończenia świadczenia usług może być wydłużony w przypadku wydłużenia staży adaptacyjnych. Oprócz przypadków wymienionych w ust. 4 i 5 przedłużenie staży może dotyczyć pojedynczych osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby spowodowanej np. chorobą, o długość tej choroby.
4. Zamawiający dopuszcza przerwy w czasie realizacji zamówienia, w sytuacjach wyjątkowych związanych ze specyfiką działalności Zamawiającego, jednak nie będzie to więcej niż 12 dni dla wszystkich osób objętych zamówieniem. W czasie przerw policjanci nie będą żywieni. Termin realizacji usług zostanie wydłużony o czas przerw.
5. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się