Naprawa systemów dynamicznego osuszania będących w zasobach 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim - znak postępowania 648/2018.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa systemów dynamicznego osuszania będących w zasobach 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.
2. W ramach naprawy systemów dynamicznego osuszania należy dokonać:
1) wymiany elementów wadliwych (wymienionych w poszczególnych raportach z dane-go urządzenie – załącznik do SIWZ);
2) demontaż, czyszczenie i regeneracji pochłaniaczy;
3) czyszczenie wkładów filtracyjnych;
4) kalibracji sterowników;
5) czyszczenie i usunięcie korozji, naprawa odkształceń mechanicznych, zabezpieczenie powłoką lakierniczą;
6) uruchomienia technologicznego urządzenia osuszającego;
7) przeprowadzenia testu sprawności urządzenia;
8) pomiaru powykonawczego sprawności urządzenia;
9) przeprowadzenia końcowej ocenę stanu technicznego systemu.
Czynności wymienione w podpunkcie 4-7 muszą być przeprowadzone w obecności użytkownika, właściwego pracownika SOI GZ oraz właściwego pracownika TUN infra-struktury 16 WOG Drawsko Pomorskie.
3. Usługa zlokalizowana jest na terenach administrowanym przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim:
1) GZ Złocieniec - 33 sztuki osuszaczy;
2) GZ Wałcz w miejscowość Wałcz (1 sztuka) i Drawno (2 sztuki).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku do SIWZ.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia.
6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
7. Zasady zatrudnienia, kontroli i naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się