Wykonanie remontu śluz wałowych na terenie nadzorów wodnych Proszowice, Kraków, Oświęcim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu śluz wałowych na terenie nadzorów wodnych Proszowice, Oświęcim, Kraków.
Zamówienie zostało podzielone na części w zależności od ich lokalizacji na poszczególnych ciekach. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Zakres robót obejmuje m.in:

Część 1 - naprawa śluzy nr 5 w km 1+320, prawy wał potoku Ścieklec
m. Opatkowice, gmina Proszowice, powiat proszowicki- NW Proszowice

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,
Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne,
Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych przyczółka, z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
Wymiana rury w przepuście wałowym - rury żelbetowe typu "WIPRO" uszczelniane uszczelką gumową, Fi·400·mm ,
Zbrojenie konstrukcji betonowych, ściany pionowe i poziome przyczółka, zbrojenie,
Naprawa przyczółka śluzy - budowle żelbetowe
Zakup i zamontowanie klapy zwrotnej z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, światło przewodu 400 mm z uszczelką,
Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp z płyt ażurowych typu "Krata",
Zabezpieczenie niecki wypadowej - wykonanie narzutu kamiennego luzem,
Zabezpieczenie niecki wypadowej - wbijanie palisady młotem pneumatycznym,
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów,
Darniowanie skarp, na płask, bez humusu.

Część 2: naprawa śluzy nr 6 w km 0+868, lewy wał potoku Ścieklec -,
m. Opatkowice, gmina Proszowice, powiat proszowicki- NW Proszowice

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,
Oczyszczenie z namułu przewodu przepustu wałowego, przepust Fi 0,50m,
Zbrojenie konstrukcji betonowych, ściany pionowe i poziome przyczółka, zbrojenie,
Naprawa przyczółka śluzy - budowle żelbetowe o objętości 1,0 m3,
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową, powierzchnie pionowe i poziome konstrukcji żelbetowych – uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach śluzy wałowej,
Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp z płyt ażurowych typu "Krata", wraz z rozbiórką zniszczonych ubezpieczeń,
Zabezpieczenie niecki wypadowej - wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego,
Zabezpieczenie niecki wypadowej - wbijanie palisady młotem pneumatycznym,
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów,

Część 3 : naprawa śluza nr 1, km 0+292, prawy wał rzeki Rudno m. Czernichów, gm. Czernichów, pow. Krakowski - NW Oświęcim
wykoszenie skarp wału z porostów wraz z wygrabieniem,
rozbiórkę elementów betonowych (schody i elementy betonowe na wypadzie śluzy),
oczyszczenie przepustu o średnicy 0,6 m. z namułu,
wykopy pod ubezpieczenia wraz z rozplantowaniem ziemi na skarpach rowu,
wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu krata o wymiarach oraz zastabilizowaniu skarp i dna poprzez wykonanie palisady drewnianej
wykonanie schodów na skarpie do śluzy,
skuciu nierówności betonu na przyczółku śluzy,
przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy (gruntowanie ręczne),
wypełnienie ubytków zaprawą o grubości 10mm,
zakup i zamontowanie klapy zwrotnej przepustu wałowego z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o wymiarach 60x50 (sklepienie), z uszczelką silikonową wraz z demontażem starej uszkodzonej klapy stalowej.

Część 4- naprawa śluzy nr 28 , Lewy wał rzeki Wisła , km 53+540, m. Wołowice, gm. Czernichów, pow. krakowski - NW Oświęcim

ręczne wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,
wykopy pod ubezpieczenie i schody na skarpach przy wlocie do śluzy i wylocie,
skucie nierówności betonu na śluzie, częściowe rozkucie ubezpieczeń,
przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach (gruntowanie ręczne),
ręczne czyszczenie śluzy przez szczotkowanie konstrukcji,
zbrojenie siatką stalową z montażem kołków kotwiących oraz wypełnienie ubytków zaprawą o grubości 10 mm,
wykonanie schodów na skarpach od strony wlotu i wylotu,
naprawę przyczółków śluzy,
wykonanie ubezpieczeń z bruku kamiennego na skarpach wraz ze zaspoinowaniem ,
demontaż starej, uszkodzonej klapy stalowej wraz z zakupem i montażem klapy zwrotnej z polietylenu wysokiej gęstości PEHD z uszczelką silikonową

Część 5- naprawa śluzy nr 85 , prawy wał rzeki Wisły w km 91+029, m. Grabie , gm. Wieliczka - NW Kraków
wykoszenie porostów traw z wygrabieniem w obrębie przewidzianych robót
udrożnienie cieku na dopływie i odpływie śluzy wałowej
oczyszczenie z ziemi, skucie gr. 5cm +uzupełnienie ubytków zaprawą betonową przyczółka oraz ubezpieczenia skarp – wykonanie naprawy poprzez nałożenie na elementy betonowe zaprawy ZENTRIFIX GM2 PLUS na powierzchniach pionowych oraz poziomych przyczółka wylotowego
montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego – zakup i zamontowanie klapy zwrotnej z polietylenu wysokiej jakości PEHD , średnica przewodu 600 mm z uszczelką silikonową wraz z demontażem starej uszkodzonej klapy stalowej.

Część 6- śluza nr 18 , lewy wał rzeki Rudawy w km 7+320, m. Kraków, gm. Kraków NW Kraków
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe
Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, skośnych, cylindrycznych
Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust do Fi·1,50·m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu z darnią
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
Wykucie wnęk w ścianach z betonu gruzowego, głębokość do 15·cm - zał. 50% budowli
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm .Zbrojenie siatką stalową fi12, 15*15
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40·mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych, Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V - pozostała część konstrukcji
Torkretowanie ścian betonowych i żelbetowych, ściany pionowe o powierzchni płaskiej o wysokości do 4·m - grubość warstwy 2x10·mm
Torkretowanie ścian betonowych i żelbetowych, ściany pionowe o powierzchni płaskiej o wysokości do 4·m/m2 za każde dalsze 10·mm
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne powierzchni betonowych, poziomych i pionowych - środek gruntujący
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych, poziomych i pionowych, farba polimerowa do betonu odpora na środowisko agresywne i promienie UV
Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość do 1·km, grubość zbierania do 30·cm, kategoria gruntu IV, koparka 0,60·m3, samochód samowyładowczy - ziemia z odkładu
Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynieryjnych
Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 3,6-4,0·m, warstwa namułu grubości 0,20·m
Wykonanie podsypek ze żwiru lub pospółki o grubości 5cm z transportem lądowym
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm
Wykonanie palisady wbitej na głębokość 1,50m z kołków o średnicy 12-14cm w gruncie kategorii III
Demontaż starych uszkodzonych klap stalowych, montaż klap zwrotnych przepustu wałowego - zakup i zamontowanie klap zwrotnych z polietylenu wysokiej gęstości PEHD z uszczelką silikonową
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km - wywóz gruzu z zagospodarowaniem we własnym zakresie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się