Dostawa produktów chemicznych konserwująco-czyszczących, olejów technicznych i płynów eksploatacyjnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu - Zadanie nr VI Płyny eksploatacyjne

» Opis zapytania

1.Dostawa produktów chemicznych konserwująco-czyszczących, olejów technicznych i płynów eksploatacyjnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznikiem nr 1a do OPZ Formularz cenowy i Zał. nr 1 b Wymagania jakościowe.
2.Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) na zasadach określonych w § 2 Umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia na zasadach określonych w rozdziale XVI SIWZ.
5. Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej z podziałem na poszczególne zadanie/a.
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 7 Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
8.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia.
9. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe zgodnie z zasadami rozdz. XIV SIWZ.
10.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej z zastrzeżeniem wielkości realizacji ,,Prawa Opcji”.
11.Postanowienia i zasady postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia publicznego określa SIWZ z załącznikami.
12.Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy stanowi rozdział III SIWZ.
13.Warunki realizacji Umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
14.Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację zamówienia wymieniona w elektronicznym Formularzu oferty wyliczona na podstawie Załącznika nr 1a do Opisu Przedmiotu Zamówienia ,,Formularz cenowy”, który Wykonawca załączy do oferty w formie skanu podpisany przez Wykonawcę/Upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń
  • Paliwa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się