Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi w okresie od 08 do 12 października 2018r w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w okresie trwania targów CPhL Madryt (Madryt, Hiszpania)
2.Wielkość zamówienia szacuje się na 64 osobo dni tj. miejsca hotelowe w pokojach jednoosobowych dla 16 osób w terminie od 08 do 12 października 2018 r. (4 doby hotelowe). Lokalizacja hotelu lub hoteli (maksymalnie 4 hotele), musi znajdować się w odległości nie dalszej niż 10 min. pieszo od stacji metra linii nr 8 w Madrycie. Każdy z hoteli w których zaproponowane zostaną miejsca noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy pieszo i metrem w godzinach szczytu z hotelu/hoteli do miejsca odbywania się wydarzenia IFEMA, Feria de Madrit w czasie nie dłuższym niż 40 minut. Jeżeli miejsca noclegowe będą zarezerwowane w kilku hotelach (max. 4), to każdy z hoteli musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, w tym w zakresie czasu niezbędnego na przebycie trasy z hotelu do przystanku/stacji metra linii nr 8 oraz do miejsca wydarzenia. Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana trasa spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego i zapewniająca szybsze przebycie trasy.
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg w hotelu z usługą budzenia oraz 24-godzinną recepcją, restauracją, przechowalnią bagażu, w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem kontynentalnym serwowanym od godziny 7:00. Pokój z oknem wyposażony w łazienkę z kabiną prysznicową, suszarkę do włosów, klimatyzację, telewizor z bezpłatną możliwością odbioru kanałów TV, telefon, lustro w pokoju i w łazience, ręczniki kąpielowe, szklanki lub inne naczynia do picia, wodę gazowaną i niegazowaną, Internet bezprzewodowy w każdym pokoju (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników.
4.Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego wraz ze śniadaniem nie może być wyższa niż kwota limitu
wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz.
167). Wartości podane w w/w rozporządzeniu w innej walucie niż PLN będą przeliczane na
PLN wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że podane ilości osobo dni są ilościami szacunkowymi, służącymi
do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację
umowy w podanych wielkościach. Usługi dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą
różnić się ilościowo od podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub
mniejsze), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia. Zamawiający gwarantuje
wykonanie umowy w 70%. 6.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w
szczególności w załączniku nr 5 do Ogłoszenia „Istotne postanowienia umowy”. 7. W związku
z realizacją umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie
później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co
najmniej 30 000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy. 8. Wykonawca
w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących
w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku
ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób
posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów
prawa jeśli takie są wymagane. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań
Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy został zawarty w dokumentacji zamówienia tj.
Ogłoszeniu i załącznikach. 10. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia
podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego (wszystkich części) stanowi wartość
mniejszą niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 uPzp. 11.Wykonawca przed podpisaniem
umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się