Analiza logistyczna i ekonomiczna dostaw surowców produkcyjnych drogą wodną do wybranych lokalizacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Analiza logistyczna i ekonomiczna dostaw surowców produkcyjnych drogą wodną do wybranych lokalizacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”.
Wykonanie przedmiotowej usługi dotyczy:
• Oddziału Elektrownia Opole,
• Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Dolna Odra,
• Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Pomorzany.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu zakupowym zostały określone w pkt 9 SIWZ.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały zawarte w pkt 10 SIWZ.
Informacje o wadium: nie wymagane
Kryteria oceny ofert: Analiza logistyczna i ekonomiczna dostaw surowców produkcyjnych drogą wodną do wybranych lokalizacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z pkt 8.2 SIWZ
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 28 lutego 2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Angelika Mizera
Telefon kontaktowy: 44 737 7588

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się