Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru - pętle elementów detekcyjnych

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Modernizacja systemu zainstalowanego w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, obejmująca modernizację pętli elementów detekcyjnych i rozbudowę systemu z zachowaniem istniejącej struktury systemu, istniejącego okablowania oraz już zainstalowanych elementów detekcyjnych typu Sinteso wraz modernizacją centrali do FS2060 i modernizacją systemu wizualizacji.

Szczegółowy zakres w załączeniu.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
a) Pracownicy musza posiadać uprawnienia do obsługi i obsługi technicznej tzn.: montażu, konfigurowania
i programowania systemu opartego o centralę Siemens AlgoRex CS1140 oraz Siemens FC2060
b) Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do obsługi, konfigurowania i programowania systemu wizualizacji i zarządzania Siemens MM8000 i Siemens DesigoCC.
c) Wykonawca musi posiadać narzędzia do programowania Siemens: AlgoWorks, SintesoWorks oraz MM8000 i DesigoCC.
Informacje o wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: System wykrywania i sygnalizacji pożaru - modernizacja pętli elementów detekcyjnych:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A.Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 30.12.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Rafał Ciarkowski
Telefon kontaktowy: (52) 372-83-72

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się