Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP Świnoujście.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych , z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP Świnoujście.
2. Realizacja każdej usługi obejmuje:
1. protokolarne przyjęcie pojazdu i/lub jego części nie później niż w ciągu 30 minut od momentu dostarczenia go przez przewoźnika całodobowo, przez wszystkie dni kalendarzowe w okresie trwania umowy;
2. w przypadku pojazdu uszkodzonego - zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika;
3. w przypadku pojazdu nieuszkodzonego - zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienie ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur;
4. w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru;
5. umożliwienie pracownikom Policji dokonywanie bezpłatnych oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego pojazdu lub części samochodowych;
6. zapewnienie dostępu do pojazdu lub części samochodowych osobom legitymującym się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego w celu dokonania oględzin i ekspertyz;
7. strzeżenie pojazdów i/lub ich części przechowywanych na parkingu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i przy pomocy ochrony osobowej;
8. wydanie pojazdu i/lub części osobie legitymującej się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego;
9. ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone mienie.

3. Teren parkingu wydzielony na parkingu Wykonawcy, przeznaczony wyłącznie dla przechowywanych pojazdów i/lub części pojazdów zabezpieczonych przez Policję musi:
- być odpowiednio zabezpieczony tj.: ogrodzony (ogrodzenie nie może być przesuwne, o wysokości minimum 150 cm);
- mieć oświetlenie o zasięgu zapewniającym widoczność w porze nocnej wydzielonego dla Policji terenu parkingu;
- mieć utwardzoną materiałem budowlanym nawierzchnię stanowisk postojowych,
- być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (w sposób uniemożliwiający wejście) poprzez zamykaną bramę wjazdową o wysokości min. ogrodzenia, zawieszoną nad ziemią w odległości uniemożliwiającej przejście osoby trzeciej oraz o szerokości pozwalającej na wjazd pojazdu holującego wraz z pojazdem holowanym;
- być całodobowo strzeżony przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i przy pomocy ochrony osobowej.
Ponadto parking musi posiadać:
- zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zaginięciem;
- do stałej dyspozycji Zamawiającego miejsca spełniające warunki do przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 8 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania  pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 3 stanowisk jednocześnie
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wizji lokalnej parkingu wskazanego w ofercie celem weryfikacji złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ze stanem faktycznym.
4. Parking powinien znajdować się w odległości nie większej niż 30 km licząc od siedziby jednostki organizacyjnej Policji (Zlecającego). Wykonawca musi określić dokładne położenie parkingu, w jakim miejscowości, z nazwą ulicy oraz dokładnym numerem.
5. Ilość usług określona w załącznikach nr 6 do siwz – Formularz kalkulacji cenowej dla każdej części zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto za jedną dobę przechowywania musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia. Ceny ryczałtowe brutto za 1 (jedną) dobę przechowywania zostały określone z uwzględnieniem stałego (ciągłego) utrzymania minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego niezależnie od rozmiaru wykonanych prac oraz bez względu na to jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto. Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność związaną z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wyrządzone w przechowywanym mieniu na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł
8. Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, które zostały szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Podwykonawcy:
a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 i 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorach umów (załącznik nr 8 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.