Usunięcie suchych, złamanych i zawieszonych gałęzi z drzew rosnących przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
usunięciu suchych, złamanych i zawieszonych gałęzi z drzew rosnących przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie.
2. Zamówienie obejmuje usunięcie suchych, złamanych i zawieszonych gałęzi z drzew rosnących przy drogach wojewódzkich Nr 809, 827, 828, 830, 833, 834, 835, 836, 842 w ogólnej ilości 293 szt.
3. Zamówienie polegać będzie na usunięciu suchych, złamanych i zawieszonych gałęzi z drzew z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu drzew.
4. Prace wykończeniowe
a) zrębakowanie pozyskanych w trakcie usług gałęzi lub ich wywiezienie,
b) zagospodarowanie we własnym zakresie zrębków po gałęziach.
5. Dokładną lokalizację drzew określa przedmiar usług.
6. Za wszelkie szkody spowodowane uszkodzeniami infrastruktury naziemnej (sieć elektryczna, telefoniczna, ogrodzenia itp.) przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8. stycznia 2013, poz. 21).
8. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe, sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu.
10. Oznakowanie usług w czasie ich prowadzenia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
11. Porządkowanie pasa drogowego przez Wykonawcę będzie prowadzone na bieżąco.
12. Prace należy wykonać zgodnie z:
-„Instrukcją bezpiecznej pracy przy wykonywaniu podcinki i prześwietlania korony drzew wysokich” i sztuką ogrodniczą, w sposób gwarantujący należytą jakość.
13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usuwanie gałęzi i konarów, rębakowanie, wywiezienie, uprzątnięcie terenu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się