Zakup obuwia roboczego i ochronnego dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: BUTY FILCOWO-SKÓRZANE - 931,00 komplet
SKUTERY ZIMOWE - 365,00 komplet
BUTY SKÓRZANO-FILCOWE DAMSKIE - 8,00 komplet
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: do dnia2018-11-04
do dnia: 2018-11-04
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 60,00%
Jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 2:
Cena - 60,00%
Jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 3:
Cena - 60,00%
Jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów – Magazyn FM 05
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane było w terminie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. na podstawie zamówień cząstkowych. Termin realizacji zamówień cząstkowych 30 dni roboczych od dnia dostarczenia zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowska
Telefon kontaktowy: 44 737 25 43

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Obuwie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się