Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Modlniczce w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 88 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Modlniczce, Gmina Wielka Wieś w okresie od 01.09.2018r. do 30.06. 2019r.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 88 dzieci w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.
2. Wartość kaloryczna posiłków: 950- 1050 kcal.
3. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: - śniadania – godz. 7:30, - obiad i podwieczorek – godz. 11:30.
4. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.
( 01.09.2018r. do 30.06.2019r. - 207 dni tj. 18.216,00 śniadań, 18.216,00 obiadów dwudaniowych, 18.216,00 podwieczorków).
5. Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) oraz musi obejmować : śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. Ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub napój. Podwieczorek – kanapka lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna. Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Do smażenia należy używać olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników.
6. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca, zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.
7. Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki , zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym .
8. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
11. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
12. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
13. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej .
15. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
16. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
17. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania telefonicznego uprzedzenia Wykonawcy w dniu świadczenia usługi do godz. 8:30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego .
18. Wykonawca wszystkie dostawy wykona w terminie
19. Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiedna wiedzą , kwalifikacjami i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz ze wykona ja z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. Wykonawcy nie wolno powierzyć wykonania niniejszej umowy lub jej części osobie trzeciej ( Podwykonawcy) bez pisemnej zgody Zamawiającego .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się