Dostawy gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.
Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać sukcesywnie zgodnie z warunkami określonymi w „Wzór umowy” dla danego pakietu.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).
Zaoferowany asortyment musi:
1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzach cenowych;
2. posiadać dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty;
3. posiadać termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia gazów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się