BUDOWA WYBIEGÓW DLA PSÓW SŁUZBOWYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD JASTRZĘBIE

» Opis zapytania

1. ZAKRES ROBÓT:

Szczegółowy opis robót zawarty jest w dokumentacji:
a) PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
b) PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
c) SCHEMAT PRZESZKÓD DLA PSÓW

1.1.BRANŻA ARCHITEKTONICZNA i KONSTRUKCYJNA.

W ramach realizacji należy wykonać następujące roboty budowlane:
1) Wycinka drzew
2) Przebudowa istniejącego ogrodzenia
3) Dobudowa chodnika
4) Wymiana posadzki w kojcach
5) Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego
6) Przebudowa przednich kraty kojców
7) Przebudowa tylnych ściany kojców
8) Przebudowa ściany bocznych w kojcu 1 i 3
9) Wykonanie ogrodzenia wybiegów
10) Wykonanie nawierzchni wybiegów
11) Wykonanie zadaszenia wybiegów
12) Przesunięcie bud dla psów, montaż kurtyn
13) Niwelacja terenu i urządzenie terenu
14) Wykonanie i montaż dwóch przeszkód dla psów o konstrukcji drewnianej


1.2. BRANŻA SANITARNA

W ramach zlecenia należy wykonać:
1) Zewnętrzną instalację wodociągową
2) Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej
3) Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej
4) Zewnętrzną instalację drenażu


1.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA

W ramach zlecenia należy wykonać:
1) unieczynnienie istniejącego kabla zasilającego kojce
2) energetyczną linię zasilającą
3) rozdzielnicę
4) instalację oświetlenia i gniazd wtykowych

Pomiary
Po wykonaniu instalacji należy wykonać wszystkie pomiary elektryczne przewidziane dla instalacji elektrycznych z uwzględnieniem pomiarów natężenia oświetlenia.

Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy w tym między innymi: odbudowa chodników, dróg, humusowanie terenów zielonych (ok. 15 cm humusu) wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych.

UWAGA:
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 87a ) - prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
Wykonawca robót winien zabezpieczyć drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
2.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych).
a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej 5 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, opisane w pkt. 3.2, takich jak: robotnik budowlany – 3 osoby, monter instalacji sanitarnych – 1 osoba, elektromonter – 1 osoba , przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. a, przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
c) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. a która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób.
d) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt a, a w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
f) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. a, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się