Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż makiety 3D ze stelażem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż makiety 3D ze stelażem - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie, wykonanie i dostawę do Osady Latarników w Czołpinie (Czołpino, działka nr 2) oraz montaż wraz z próbnym rozruchem 1 szt. makiety 3D wraz ze stelażem, przedstawiającej ukształtowanie dna i brzegu Bałtyku z terenami przybrzeżnymi wraz z dodatkowym wyposażeniem (wąż ogrodowy + rury pcv) umożliwiającym doprowadzenie i odprowadzenie wody do i z makiety.
Zamawiający zamierza w efekcie uzyskać pomoc dydaktyczną dzięki której będzie mógł prezentować skutki zmian klimatycznych polegające na podnoszeniu się poziomu wody w Morzu Bałtyckim z powodu topnienia lodowców.
Zamawiający planuje, poprzez napełnianie makiety wodą za pomocą systemu doprowadzającego ją, tj. węża ogrodowego i króćca zamontowanego w makiecie, stopniowo napełniać makietę, najpierw Morze Bałtyckie, potem tereny przyległe.
3. Dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczane do obrotu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace związane z wykonaniem i montażem wykonywał przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy.
5. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt.4.
6. Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt.4. poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się