Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie– etap I

» Opis zapytania

przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap I.

Zamawiający informuje, że inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Niniejsze zamówienie dotyczy pierwszego etapu, w zakres którego wchodzi w szczególności:
1. Budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji paliw, z betonowej kostki brukowej po stronie lewej oraz prawej,
2. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z betonowej kostki brukowej o długości ok. 200m,
3. Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej,
4. Przestawienie ogrodzenia na działce 147/2,
5. Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6. Wykonanie przepustu na działkach nr 147/2 i 259/9,
7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
8. Wykonanie linii kablowych oświetleniowych i oświetlenia,
9. Przebudowa sieci telekomunikacji.

Inwestycja rozpoczyna się w miejscu dawnej stacji paliw i kończy się przy początku drogi wojewódzkiej nr 524 projektowanym przejściem dla pieszych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się