DOSTAWA I MONTAŻ KOMÓR CHŁODNICZYCH, ZMYWAREK DO GARNKÓW I PRZYRZĄDÓW KUCHENNYCH ORAZ KOTŁÓW WARZELNYCH - sprawa nr 72/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komór chłodniczych, zmywarki do garnków
i przyrządów kuchennych oraz kotłów warzelnych, zgodnie z wymaganiami i w ilościach określonych
Rozdziale III SIWZ oraz w Załączniku nr 1a i 2 do SIWZ - stanowiących odpowiednio „Formularz ofertowy” i „Opis przedmiotu zamówienia” oraz na warunkach określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym „Ogólne Warunki Umowy” następująco:
Komora chłodnicza 6,7-7,5 m³ 1 szt. (zakres podstawowy) + 1 szt. (zakres opcji);
Zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych
(blachy piekarnicze, kosze i inne) 1 szt. (zakres podstawowy);
Kotły warzelne 300 l. - parowe 1 szt. (zakres opcji)
Kotły warzelne 350 l. - parowe 2 szt. (zakres podstawowy).
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP)
polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości powyżej.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wyniku pojawienia się bieżących potrzeb. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed datą wymagalności zrealizowania potrzeby - w okresie obowiązywania umowy. Zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub elektronicznie lub pisemnie) jest wiążące dla Wykonawcy i nie wymaga dodatkowo aneksu.

2) Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe):
 komora chłodnicza: zakres podstawowy – magazyn żywności w Chełmnie, Al. 1 Maja;
zakres opcji - kuchnia w Grudziądzu, ul. Jagiełły;
 zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych zakres podstawowy kuchnia w Grudziądzu, ul. Jagiełły;
 kocioł warzelny 300 l.- zakres opcji: kuchnia w Chełmnie, ul . 1 Maja;
 kocioł warzelny 350l.x 2 szt. – zakres podstawowy - kuchnia w Brodnicy, ul Czwartaków 1

3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:
a) dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca określonego w pkt. 2);
b) rozładunku przedmiotu zamówienia;
c) wniesienia i ustawienia we wskazanym miejscu poszczególnych pozycji asortymentowych;
d) demontażu dotychczasowego (funkcjonującego) urządzenia i dostarczenie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (Grudziądz lub Chełmno lub Brodnica)
e) montażu urządzeń (w tym ich tzw. rozruchu technicznego i technologicznego);
Instalacji winien dokonać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy – posiadający profesjonalną – fachową wiedzę i doświadczenie. Personel techniczny Wykonawcy winien przygotować miejsce do montażu i je uprzątnąć po wykonaniu montażu (w przypadku ubytków przywrócić we własnym zakresie i na swój koszt stan pierwotny).
f) jednorazowe przeszkolenie personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń - szkolenie winno zostać przeprowadzone w dniu instalacji urządzenia) m.in. w zakresie obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania pracy, obsługi wyposażenia dodatkowego o ile dotyczy.
g) w zakresie pozycji asortymentowej nr 2 - Wykonawca w okresie gwarancji przeprowadzi co 6-miesięcy przegląd zmywarki bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Wykonawca jest zobowiązany do zaawizowania terminu przeglądu przez serwis Wykonawcy minimum na co najmniej 5-dni kalendarzowych przed planowanym terminem przeglądu.
Powyższy zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany we własnym zakresie i własnym staraniem Wykonawcy. Oferowana cena winna uwzględniać kompleksowe wykonanie wymaganego zakresu zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu (w tym dokonanie pomiarów) celem uwzględnienia przez Wykonawcę ewentualnych rozwiązań technicznych związanych
z montażem urządzeń i ich rozruchem. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna, ani nie stanowi warunku koniecznego do złożenia oferty. Może mieć miejsce na wniosek (złożony faksem, elektronicznie lub pisemnie), w odpowiedzi na który zostanie wyznaczony termin wizji lokalnej.
W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy, ma on możliwość oględzin, pomiarów, identyfikacji rozmieszczenia - miejsca montażu w terminie 3-dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia winien być pełnowartościowy, w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania / otwierania itp, spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania
w zakresie swego przeznaczenia.
2) Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, funkcjonalnych w zależności od rodzaju danego produktu, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy) i wyprodukowany w roku 2017 lub 2018 r.
3) Urządzenia obejmujące przedmiot zamówienia muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej:
 znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta),
 numer katalogowy (jeżeli dotyczy),
Każdy dostarczony produkt musi posiadać tzw. etykietę z informacjami o produkcie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w szczególności zawierającą: nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę gwarancji.
Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia.
4) Urządzenia winny być oznaczone znakiem CE - Conformité Européenne (bezpośrednio na sprzęcie,
a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
5) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to
w gestii Wykonawcy.
6) Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji licząc bieg terminów od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji niż wymagany będzie on obowiązywał zgodnie z treścią oferty – Rozdział XIII ust. 1 pkt 3 SIWZ).
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w Załączniku nr 1a do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności
i przeznaczenia.
Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załączniku nr 1a do SIWZ) parametry mogące wskazywać na określonego producenta służą jedynie określeniu wymaganych minimalnych standardów i funkcji wymaganego przedmiotu zamówienia.
4. Każdy oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać deklaracje zgodności, atesty/aprobaty dopuszczające do użytku (o ile dotyczy danego produktu). Zamawiający określił w treści Załącznika nr 1a i 3 do SIWZ– dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ w zakresie rozwiązań technicznych przedmiotu zamówienia opisanych za pomocą norm pod warunkiem, że będą one miały nie gorsze parametry od opisanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie funkcji i przeznaczenia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) w Opisie przedmiotu zamówienia oraz OWU.
Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferuje produkty równoważne w stosunku do wymagań zawartych w Załączniku 1 do SIWZ z podaniem pozycji
i nazwy produktu w stosunku, do którego oferuje produkt równoważny oraz producenta produktu równoważnego.
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą, przez każdego Wykonawcę, który zastosuje tzw. równoważność, informacji o zaoferowanych produktach tj. np. opisu parametrów oferowanych wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry określone przez Zamawiającego za pomocą normy z podaniem nazwy handlowej i producenta.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ i dane identyfikujące produkt.
Nie załączenie oświadczenia oraz opisów, o których mowa, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje uznanie, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności.
6. Każdy Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą, informacji
o zaoferowanych produktach na druku stanowiącym załącznik 1b do SIWZ lub np. opisu parametrów oferowanych wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry określone dla danego produktu przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a z podaniem nazwy handlowej i producenta.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej wyszczególnione przez Zamawiającego w Załączniku nr 1b do SIWZ i dane identyfikujące produkt.
Zamawiający wymaga powyższych dokumentów na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (wzór opisu oferowanego przedmiotu stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ).
7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się