Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu, znajdującej się na działce nr 522 w obrębie 123, stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz.
Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy o długości 520 m i szerokości 5 m wraz z chodnikami o zmiennej szerokości 1,5 - 2 m, polegającą na przełożeniu istniejącej nawierzchni jezdni z kostki oraz rozbiórkę i ułożenie chodników z kostki betonowej po obydwu stronach na całej długości ulicy.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonym planem sytuacyjnym (załącznik nr 1) i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót (załącznik nr 2) należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, bez uwag, stanowiące załącznik nr 3. Do opisu załącza się specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 4.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1) Przygotowanie terenu pod budowę
a) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej z przebudowywaną drogą. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i Zamawiającego. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale organu organizacji ruchu, aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem,
b) zapewnienie odwodnienia obszaru zgodnie z projektem.
2) Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:
a) rozebranie istniejącego bruku granitowego,
b) ułożenie bruku granitowego wraz z uzupełnieniem podbudowy:
- warstwa z kamieni brukowych – 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa – 3-4 cm;
- podbudowa gruntu stabilizowanego – 10 cm;
- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm;
Istniejący bruk należy rozebrać, a w jego śladzie wykonać nową nawierzchnię z wykorzystaniem starego bruku oraz uzupełnić brakujący bruk, w przypadku niewystarczającej ilości starego bruku.
c) rozebranie chodników z płyt betonowych,
d) rozebranie krawężników,
e) krawężniki betonowe o wym. 100x30x15,
f) obrzeża betonowe o wym 100x30x8,
g) chodnik:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa – 3-4 cm;
- podbudowa gruntu stabilizowanego – 10 cm;
h) podjazdy do bram:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa – 3-4 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 10 cm;
Istniejące płyty i krawężniki należy rozebrać, a w ich śladzie wykonać nowe chodniki oraz podjazdy do bram z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
i) wykonanie i montaż dwóch tablic informujących o środkach pochodzących z budżetu państwa według projektu tablicy informacyjnej.
Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonanie i montaż dwóch tablic informujących o współfinansowaniu przebudowy ulicy ze środków budżetu państwa.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
3. Chodniki w części nieprzylegającej do jezdni w przypadku braku obramowania w postaci fundamentów ogrodzeń lub budynków należy ograniczyć poprzez wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej z obustronnym oporem.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi Wykonawca .
5. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
6. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas robót wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym drogi gminnej nr G220017E.
8. Roboty należy prowadzić zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami oraz zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.
9. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie drogi. Ulica Solna jest drogą gminną.
10. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowej drogi.
11. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
12. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
13. Zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek wykonywanych robót budowlanych, niebędące w zakresie wykonywanych prac.

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny
2. Przedmiar robót
3. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych - bez uwag
4. STWiORB.

UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: brukarskie, murarskie, roboty budowlane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się