Zakup i dostawa chłodziarek do przechowywania szczepionek

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chłodziarek do przechowywania szczepionek – 9 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - zestawienie wymaganych parametrów. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny: 39711130-9 chłodziarki
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych i po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej a także posiadać aktualne polskie i obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty / świadectwa rejestracyjne.
4. Warunki realizacji zamówienia:
a) Dostawa sprzętu nastąpi do SPZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. A. Dowgirda 9, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca dostawy.
b) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, uruchomienie i szkolenie personelu Zamawiającego, zakończone podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem faktury przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się