Przebudowa drogi dojazdowej za Starym Kościółkiem w Cmolasie

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej za Starym Kościółkiem w Cmolasie”, tj:
1) Roboty przygotowawcze,
2) Studnie chłonne,
3) Podbudowy,
4) Odwodnienie,
5) Nawierzchnie,
6) Znaki drogowe,
7) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia przed sporządzeniem oferty, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia między innymi:
 geodezyjny koszt obsługi budowy,
 koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp.),
 koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowań, itp. (w przypadku wystąpienia potrzeb),
 koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
 koszty organizacji zaplecza budowy,
 koszty dozoru budowy,
 koszty wywozu odpadów na wysypisko,
 inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót w zakresie robót budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) wykonanie robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, odwadniających, wykonanie podbudowy i zjazdów, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, roboty wykończeniowe (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót).
2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
 Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione wykazie osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w/w wykaz przed podpisaniem umowy,
 Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia i/lub oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji.
b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
 W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia lub informacji dokumentujących zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł brutto,
 W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku informacji lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca może wykazywać równoważność za pomocą wszelkich środków dowodowych.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się