Przeprowadzenie niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 dla zastąpienia funkcji Radio-stop połączeniem alarmowym realizowanym przez sieć GSM-R

» Opis zapytania

Uzyskanie Raportu z niezależnej oceny prawidłowości stosowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013r., z późn. zm.) dla zastąpienia funkcji Radio-stop połączeniem alarmowym realizowanym przez sieć GSM-. W załączeniu OPZ.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Wykonawcy dot. zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w § 17 OWU.
Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU, chyba że zapisy OPZ stanowią inaczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się