Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu sprzedażowego dla Departamentów Sprzedaży PGE Obrót S.A

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotowe postępowanie obejmować będzie kompleksowe przygotowanie
oraz przeprowadzenie konkursu sprzedażowego dla Departamentów sprzedaży PGE Obrót S.A. Konkurs sprzedażowy obejmował będzie Departamenty: Departament Sprzedaży
i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych , Departament Klientów Korporacyjnych.
Dzięki motywacji w postaci konkursu, zwiększy się aktywność pracowników, zwiększy się sprzedaż ofert sezonowych i promocyjnych, poprawi się skuteczność w pozyskiwaniu nowych, utrzymywaniu obecnych jak i odzyskiwaniu utraconych Klientów.

Kod CPV 793 40000-9
Określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu sprzedażowego dla Departamentów Sprzedaży PGE Obrót S.A:
Doświadczenie - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu sprzedażowego dla Departamentów Sprzedaży PGE Obrót S.A - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu sprzedażowego dla Departamentów Sprzedaży PGE Obrót S.A:
Cena - 30,00%
Wartość merytoryczna - 70,00%
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednakże nie wcześniej niż od dnia 16 - 18.08.2018 do dnia 31.12.2018
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się