DZI 2018 - Odtworzenie rurociągu szlamowego w Mokrej Oczyszczalni Gazów.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest Odtworzenie rurociągu szlamowego w Mokrej Oczyszczalni Gazów na Wydziale Pieców Szybowych w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Legnica”, Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy , stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.Ogólne warunki Zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 3 do SIWZ.
4.Termin wykonania przedmiotu umowy do 01.10.2018r. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest: KGHM Polska Miedź, Oddziału Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica
, zgodnie z zapisami § 4 Projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ , b)3 referencje z ostatnich 5 lat, c) Protokół z wizji lokalnej w Hucie Miedzi „Legnica” ,d) Pisemne oświadczenie iż złożona oferta zapewnia 100% wykonania zakresu rzeczowego.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
7.Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
8.Ofertę należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., Oddziału Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr JGHL/TI/18/52889 „Odtworzenie rurociągu szlamowego w Mokrej Oczyszczalni Gazów - Wydziale Pieców Szybowych w Hucie Miedzi „Legnica”– Skierować do Działu Zakupów i umów, Operator postępowania: Danuta Gabruś, nie otwierać przed dniem 27.07.2018r. godz. 10:00.Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
9.Do oceny zostanie dopuszczona oferta spełniająca wszystkie wymagania Ogłoszenia.
10.Termin zadawania pytań zgodnie z ogólnymi warunkami zamówienia.
11.Termin udzielenia odpowiedzi: zgodnie z ogólnymi warunkami zamówienia.
12.Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.
13.Zamawiający przy ocenie oferty będzie się kierował w 100% kryterium wynagrodzenia formie ryczałtu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszą cenę. Nie wyklucza to przeprowadzenia aukcji elektronicznej w formie dogrywki zgodnie z Zasadami.
14.Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
15Cenę należy podać w PLN.
16.Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty.
17.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
19.Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dział Budowlano - Inwestycyjny, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dział Budowlano - Inwestycyjny


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.