Dostawa sukcesywna gazów technicznych, medycznych, spawalniczych i spożywczych wraz z dzierżawą butli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego i nie są zobowiązaniem Zamawiającego do dokonania zakupu wszystkich specyfikowanych produktów we wskazanej ilości. Liczebność jednostkowa może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SIWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle.
3. Przedmiot umowy musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego zamawiająca jednostka organizacyjna z dostawą przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się