"Wykonanie wycinki drzew przydrożnych oraz frezowanie pni po wycince, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew przydrożnych oraz frezowanie pni po wycince, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie wycinki drzew przydrożnych w całkowitej ilości do 250 szt., frezowanie pni po wycince w ilości około 50% po wyciętych drzewach oraz pielęgnację koron drzew w całkowitej ilości do 300 szt. rosnących przy drogach powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
Zamawiający zaznacza, iż określił maksymalną ilość sztuk drzew do wycięcia. Ilość ta może ulec zmniejszeniu, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wyciętych sztuk drzew.
2. Istotne ustalenia:
1) Miejsce wycinki drzew oraz zakres robót będą każdorazowo wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki, a Wykonawca dokonuje wycinki tylko drzew oznaczonych, na które Zamawiający posiada decyzje administracyjne zezwalające na ich usunięcie oraz takie, na które Zamawiający nie musi posiadać decyzji na ich usunięcie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2018 r., poz.142)
2) Drzewa powinny być ścięte tak, aby pozostały po ścince pień nie wystawał ponad otaczającą go powierzchnię terenu.
3) Powstałe po wycince drzew odpady należy uprzątnąć z miejsca prac. Miejsce i sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów zapewnia Wykonawca. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.
4) Frezowanie pni należy wykonać poprzez ich rozdrobnienie na zrąbki do 15 cm poniżej poziomu gruntu. Zrąbki po frezowaniu należy usunąć a miejsce frezowania oczyścić. Frezarka winna być na gumowych kołach co pozwoli użycie jej w każdym miejscu nie niszcząc podłoża, np. trawników.
5) Zamawiający przenosi własność pozyskanego w trakcie realizacji usług drewna na Wykonawcę usługi .Wartość pozyskanego drewna z wyciętych drzew zostanie ustalona przez biegłego sadowego z zakresu leśnictwa, zieleni miejskiej i ochrony środowiska. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za usługę wykonaną w ciągach dróg powiatowych zostanie pomniejszona o wartość obliczoną przez Rzeczoznawcę pozyskanego z wycinki drewna a za wartość pozyskanego drewna z wyciętych drzew w ciągach dróg wojewódzkich, Wykonawca zapłaci na podstawie wystawionej noty obciążeniowej przez zarządcę pasa drogowego tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6) Wykonawca musi uwzględnić, iż do realizacji zamówienia potrzebny będzie taki sprzęt pomocniczy jak: rębak do gałęzi i platforma z balustradą na podnośniku hydraulicznym samochodowym.
3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do uprzątnięcia ściętych drzew krzewów i gałęzi oraz przywrócenia terenu do stanu z dnia przed wycinką.

6) Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze i chodnikach w trakcie prowadzenia prac.

7) Do wykonawcy należy uzgodnienie wycinki z właścicielami urządzeń obcych i stosowne zabezpieczenie tych urządzeń.

8) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania usługi oraz zatrudni pilarza posiadającego uprawnienia wraz z aktualnymi badaniami profilaktycznymi i do pracy na wysokości

9) Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami zamówienia.

10) Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zamówienia zleconego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu złożenia zlecenia i wykonać je w terminie określonym przez Zamawiającego wyjątkiem jest zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią właściwe rozpoczęcie prac. W takim przypadku termin rozpoczęcia prac ulegnie przesunięciu o okres, w którym zaistniały niekorzystne warunki pogodowe.

11) Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia:
a) posiadali aktualne badania lekarskie,
b) posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy.

c) posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac,

d) byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego (zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeganie osób, pracujących w rejonie pasa drogowego, przez kierujących), sprzęt ochrony osobistej, środki czystości.

12) Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usług objętych umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych usług winno być wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.

14) Wykonawca zobowiązany jest do: prowadzenia robót i usług, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruchu pojazdów i pieszych, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.

15) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

16) Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.

17) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, a jego liczba i wydajność powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie.

18) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

19) W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

20) Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca.
4. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- prace w zakresie wycinki drzew
- czynności związane z nadzorowaniem prac

4.1 Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4.2 W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.

4.3 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w pkt 4.1 lub pkt 4.2, zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.1.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.1.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się