Zakup motopomy pożarniczej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa motopompy pożarniczej do półstałej instalacji gaśniczej na maszynie podstawowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z opisem określonym
w Formularzu oferty stanowiącym - Załącznik nr 1 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 6.3. SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert: Zakup motopomy pożarniczej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, magazyn FM 013 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony był w terminie do: do 4 tygodni od daty przesłania Zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Daniel Klimczak
Telefon kontaktowy: 44 737 25 16

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się