Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju”
2.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa gorących posiłków wraz z załadunkiem i rozładunkiem w dniach, w których odbywać się będzie nauka w roku szkolnym 2018/2019, dla uczniów w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Filialna w Kokuszce,
Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej
Przedszkole Nr 4 w Młodowie
W okresie objętym zamówieniem przewiduje się zakupienie łącznie ok. 10136 posiłków.
Szacowana liczba dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: 184.
Szacowana liczba uczniów korzystających z dożywiania, wynosi: 56 osób

2.2 Gorący posiłek ma się składać z drugiego dania zgodnie z poniższymi zasadami:
a) przynajmniej dwa razy w tygodniu dane mięsne z dodatkiem warzywnym (surówki),
b) przynajmniej dwa razy w miesiącu ryba z dodatkiem warzywnym (surówki),
c) sporadycznie danie typu, np. pierogi, naleśniki, kopytka, makarony na słodko, itp.

Posiłek powinien pokryć ok. 35 – 40 % dziennego zapotrzebowania energetycznego uczniów, zatem wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż:
500 kcal dla dzieci przedszkola,
900 kcal dla uczniów szkół podstawowych;

2.3 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność.
2.4 Posiłki mają być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być sporządzone ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
2.5 Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i dostarczone do szkół własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków. W przypadku dostarczania gorących posiłków muszą one mieć odpowiednią temperaturę, wymaganą dla posiłków obiadowych.
2.6 Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149).
2.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek + owoc, lub drożdżówka + soczek + owoc) i Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół.
2.8 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce.
2.9 Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków podana w pkt. 2.1 została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2017/2018 i może ulec zmianie – zmniejszenia lub zwiększenia do 30% w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz w zależności od liczby dzieci obecnej każdego dnia na zajęciach w szkole. Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół.
3.0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania kontroli należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz przestrzegania obowiązujących przepisów higieniczno - sanitarnych, jak też innych wymogów, w szczególności w zakresie świeżości potraw i terminu przydatności do spożycia oraz estetyki podawania posiłków.
Zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia winny być uwzględnione niezwłocznie przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz/lub nazwę podwykonawców.
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
9. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
10. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek.
11. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych zatem zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.
13.1.Zamawiający wymaga aby czynności przygotowywania posiłków wykonywali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
13.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a Pzp:
a) Wykonawca obowiązany jest złożyć w formularzu ofertowym oświadczenie, że osoby wykonujące czynności o których mowa w powyższym zdaniu SIWZ będą wykonywali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
b) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia, zaś wykonawca obowiązek przedstawić ją zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 07:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się