Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisów, dostaw oryginalnych części zamiennych i napraw sprzętu medycznego: Aparatu rentgenowskiego AXIOM Iconos R100 znajdującego się w Pracowni RTG Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Rozdział III. 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisów, dostaw oryginalnych części zamiennych i napraw sprzętu medycznego: Aparatu rentgenowskiego AXIOM Iconos R100 znajdującego się w Pracowni RTG Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/10PN/2018
Do zadań Wykonawcy będą należały m.in. takie zagadnienia jak:
• Regularne przeglądy okresowe (dwa przeglądy w ciągu trwania umowy)- interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; Przewidziane terminy przeglądów lipiec/ sierpień 2018r. oraz lipiec 2019 r.
• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
• Kontrola występowania usterek zewnętrznych,
• Inspekcja zużycia części,
• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
• Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego,
• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
• Dokumentacja przeglądów,
• Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów,
• Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji,
• Wsparcie techniczne inżyniera serwisu.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:
• Sprawdzenie jakości obrazu,
• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów,
• Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Naprawy:
• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera,
• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,
• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
• Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje:
• Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia,
• Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego,
• Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

Części zamienne i komponenty specjalne:
• Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem: komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich, detektorów promieniowania,

Wyłączeniu dodatkowo podlegają:
• Materiały eksploatacyjne – wszelkie materiały związane z prowadzeniem badań medycznych jak elektrody, kontrasty, materiały opatrunkowe itp.;
• Elementy wyposażenia dodatkowego – sprzęt dodatkowy (niezależne systemy medyczne jak
• Zewnętrzna aparatura nadzoru pacjenta, stacje znieczulania, strzykawki do kontrastu itp.) oraz
• Instalacje infrastruktury pracowni i budynku (zasilanie, wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie, drzwi, sygnalizacja ostrzegawcza, monitoring itp.)

Czas pracy serwisu:
• Kontrakt zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez firmę Wykonawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 0800 do 1500, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Po każdej czynności serwisowej sprzętu medycznego Wykonawca:
- przekaże świadectwo sprawności sprzętu podpisane przez serwisanta Wykonawcy
- dokona potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do udostępnionego serwisantowi Wykonawcy przez Zamawiającego paszportu technicznego sprzętu medycznego
- przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące koniecznych napraw wraz z wyszczególnieniem części podlegających naprawie w przypadku gdy zachodzi taka konieczność
Rozdział III.3. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:
1) zaoferują usługę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym SIWZ rozdz. III pkt 1
2) posiadają autoryzację wytwórcy do czynności stanowiących przedmiot zamówienia - wartość punktowana
3) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
4) podpiszą umowę, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy pzp osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: świadczenie usługi przeglądów i konserwacji, oraz gdy zachodzi taka konieczność diagnostyki oraz modyfikacji oprogramowania urządzeń stanowiącej przedmiot zamówienia - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
6) Zamawiający wymaga określonych uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z zapisów art. 90 ust 4-5 Ustawy z dnia z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: DZ.U.2017.211 z późn. zm.):
a) Wykonawca będący autoryzowanym serwisem wytwórcy sprzętu przedstawi aktualną autoryzację wytwórcy (producenta) sprzętu na wykonywanie usług serwisowych obejmujących swoim zakresem przedmiot zamówienia
b) Wykonawca nie będący autoryzowanym serwisem wytwórcy przedstawi następujące dokumenty:
• Aktualne zaświadczenie szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub autoryzowaną przez producenta jednostkę o odbyciu szkolenia produktowego z serwisowania aparatu RTG AXIOM Iconos
• Aktualne instrukcje serwisowe wytwórcy oraz schematy naprawcze aparatów,
• W przypadku wymaganej naprawy z częściami Wykonawca winien dostarczyć nowe części w oryginalnych nieotwartych opakowaniach producenta,
• Zestawienie procedur przeglądowych określonych przez wytwórcę ,
• Umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia,
• Umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy w zakresie przedmiotu zamówienia
7) W przypadku wykonawcy nieautoryzowanego serwisu wytwórcy Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia wykonanych czynności przez serwis autoryzowany wytwórcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się