Dostawa kwasu solnego spożywczego dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziała Elektrownia Łagisza

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenie oferty w II Rundzie zapytania z uwzględnieniem rabatu cenowego na dostawę:

- KWASU SOLNEGO SPOŻYWCZEGO GAT.I W/P NA 100 PROC. WG POLSKIEJ NORMY PN-69/C-84049 (731-302-120-0) - w łącznej ilości: 3 000kg.

-----------------------------------
Uwagi:
Wymagana dostawa kwasu solnego spożywczego w roztworze 33% o wskazanej ilości. Dostawa autocysterną wyposażoną w złącze Euro DN50.

Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie karty charakterystyki produktu.

Z uwagi na pilność zakupu oraz fakt, że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia kolejnej Rundy zapytania prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem rabatu cenowego.
------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, 42 -504 Będzin, ul. Pokoju 14 - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy wymagany przez Zamawiającego do 20.07.2018r. (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: - karta charakterystyki substancji oraz świadectwo badań zawierające m. in. informacje o dacie produkcji, ilości oraz stężeniu dostarczonego kwasu.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm w przeliczeniu na 100 proc., na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się