Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie. Aktywne przejścia ma na celu ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów .
Zastosowany specjalny system wykrywania winien być złożony z kilku, zsynchronizowanych ze sobą elementów – czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych D-6 na podkładzie fluorescencyjnym z lampami LED . System ten ma sprawiać że elementy bezpiecznego przejścia (aktywne punktowe elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze LED) będą się aktywować w momencie, gdy na przejściu "coś się dzieje", a więc gdy zbliża się do niego pieszy. Będzie to czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zachować wzmożona ostrożność.


Aktywne przejście dla pieszych winno się składać z :
1) aktywnych punktowych elementów odblaskowych – min. 8 szt.
2) czujników ruchu
3) szafy sterowniczej
4) lamp ostrzegawczych do znaków D-6 – 4 szt.
5) pasów biało-czerwonych wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy
6) progów akustycznych w technologii grubowarstwowej z masy chemoutwardzalnej – 12,60 m2

Lampy ostrzegawcze winny wyświetlać pulsujące ostrzegawcze sygnały barwy żółtej lub pomarańczowej skierowane w kierunku nadjeżdżających pojazdów po prawej stronie jezdni dla obu kierunków, widoczne z odległości co najmniej 200 m przy dobrej przejrzystości powietrza, umieszczone nad górną krawędzią lica znaku D-6, wykonane w technologii LED. Lampy powinny być włączane przez detektory podczerwieni jednoznacznie wykrywające obecność pieszego w rejonie przejścia i które (detektory) powinny zapewnić stałą detekcję osoby poruszającej się na przejściu. W czasie 2 sekund po opuszczeniu przejścia przez pieszego system powinien wyłączyć lampy ostrzegawcze i przejść w stan czuwania. Zasilanie sygnalizatorów energią solarną. Żywotność paneli solarnych powinna wynosić co najmniej 10 lat.

Znaki drogowe pionowe powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zagiętymi krawędziami, po obu stronach jezdni . Lica znaków drogowych powinny być wykonane w grupie wielkości znaków „średnie ” z foli odblaskowej typu 2. Znaki powinny być zamontowane na słupkach okrągłych ze stali dopuszczonej przez normy dla stali i odpowiednio posadowione.

Aktywne punktowe najezdniowe elementy odblaskowe wykonać w ilości nie mniejszej niż 8 szt. przy pasie linii poziomego oznakowania P-10 (nie mniej niż 4 szt. w każdym kierunku ruchu drogowego). Aktywne punktowe elementy odblaskowe należy wbudować w nawierzchnię w specjalnych osłonach pługoodpornych. Osłona elementu aktywnego musi zapewnić możliwość wymiany świecących wkładek z diodami LED bez konieczności demontażu całego elementu obudowy zakotwionego w nawierzchni jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi. Wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna wynosić do 10 mm. Cały element powinien mieć odpowiednią odporność na ściskanie, aby zapewnić trwałość funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego. Od strony najazdu przed linią P-10 element powinien emitować światło pomarańczowe, natomiast od strony przejścia światło białe.

Progi akustyczne będą umieszczone przed dojazdem do przejścia dla pieszych w następującej kolejności: pierwszy 25 m od przejścia ( linie szer. 12 cm w odstępach co 20 cm) , drugi w odległości 40 m od przejścia ( linie szer. 12 cm w odstępach co 50 cm) , trzeci w odległości 60 m od przejścia ( linie szer. 12 cm w odstępach co 50 cm)

4) SIWZ zawiera wszelkie niezbędne informacje do złożenia prawidłowej oferty, niemniej jednak Zamawiający wskazuje na możliwość pozyskania dodatkowych danych w ramach oględzin miejsca realizacji robót.
5) Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.

6) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia drogi w trakcie prowadzonych robót.
7) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: minimum 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego robót dla całego zadania. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności obsługowych oraz usuwania awarii i wad w przedmiocie zamówienia. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się