DOSTAWA MATERIAŁÓW DO OPERACJI ZAĆMY I INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do operacji zaćmy i iniekcji doszklistkowych zwanych w dalszej części SIWZ: Towarem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym, w ilości, asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
3) Projekty umów stanowiące Załącznik nr 5A do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 1) oraz Załącznik nr 5B do SIWZ (dotyczy Pakietów nr 2 i 3) są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się