Dostawa i montaż filtrów wodnych na instalacji gaszenia transformatorów bloku I i bloku II w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
Dostawa i montaż filtrów wodnych na instalacji gaszenia transformatorów bloku I i bloku II w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

1. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
4. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.08.2018
2) Termin ważności oferty: 30 dni.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag: cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3).
7).Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta.
8 Warunki udziału w postępowaniu:
- w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobami posiadającymi uprawnienia spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 adekwatne do rodzaju prowadzonych prac spawalniczych (średnice i grubości spawanych materiałów oraz odpowiadająca im grupa materiałowa wg PN-CR ISO 15608),
9 Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w § 20 „Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON” tj.:
- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu.
Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
8. Osoby do kontaktu:
Błądek Robert - (15) 877-62-88 ; e-mail: robert.bladek@tauron-wytwarzanie.pl
Robak Radosław - (15) 877-67-33 ; e-mail: krzysztof.dziurda@tauron-wytwarzanie.pl
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta
Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 6 Protokół odbioru
Załącznik nr 7 Wykaz osób

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się