Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Dako dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników firmy Dako dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie przedstawionego planu zakupów z jednostek WUM oraz analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) dokonania zmiany ilości odczynników wyszczególnionych w Załączniku nr 2.
2) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.
4. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 ), zobowiązany jest:
1) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3,
02-106 Warszawa lub innych jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw.
6. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:
1) dostarczenia przed pierwszą dostawą na płycie CD/DVD kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązującego prawa, przy czym każdy plik elektroniczny zawierający kartę charakterystyki powinien mieć w nazwie wyłącznie pełny numer katalogowy produktu, którego dotyczy, bądź każdorazowego przekazywania ww. kart w formie elektronicznej na adres mailowy msds@wum.edu.pl najpóźniej w dniu dostawy lub w formie papierowej z każdorazową dostawą odczynników,
2) dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą;
3) dostarczenia na żądanie Zamawiającego najpóźniej wraz z dostawą towaru świadectwa analizy (Certificate of Analysis/ CoA) dla dostarczonej partii towaru;
4) oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu i magazynowania.
- zgodnie z treścią Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
7. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr 2, nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się