Dostawy produktów chemicznych sygn. ZPM/02/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy następujących produktów chemicznych:
1) siarczyn sodu bezwodny (siarczan IV sodu bezwodny)
stan fizyczny: stały
wzór chemiczny Na2SO3
wzór cząsteczkowy Na2O3S
zawartość głównej substancji: co najmniej 97%

numer CAS 7757-83-7
numer WE 231-821-4
ilość: 48 ton, 8 ton/ m-c
sposób pakowania: worki foliowe, 25kg netto
2) chlorek wapnia (chlorek wapnia dwuwodny)
stan fizyczny: stały
wzór chemiczny CaCl2
wzór cząsteczkowy CaCl2*2H2O
zawartość głównej substancji: co najmniej 70%
numer CAS 10043-52-4 / 10035-04-8
numer WE 233-140-8
ilość: 90 ton, 15 ton/ m-c
sposób pakowania: worki foliowe, 25kg netto
3) wodorotlenek sodu w płatkach
stan fizyczny: stały
wzór chemiczny NaOH
wzór cząsteczkowy HNaO
zawartość głównej substancji: co najmniej 98%
numer CAS 1310-73-2
numer WE 215-185-5
ilość: 6 ton, 1 tona / m-c
sposób pakowania: worki foliowe, 25kg netto

Dostawy wymienionych wyżej produktów będą realizowane dwa razy w miesiącu.
Rodzaj i ilość substancji chemicznych w dostawie będzie określana przez Zamawiającego.
Maksymalne ilości substancji chemicznych, zamawianych w danym miesiącu wynoszą 1 tona wodorotlenku sodu w płatkach, 15 ton chlorku wapnia dwuwodnego i 8 ton siarczynu sodowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zamawianej ilości jednak nie więcej niż o 20% bez podawania przyczyny.
Zamówienie substancji chemicznej odbywać się będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Wykonawcy. Czas dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od złożenia zamówienia.
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Produkcji Małotonażowej, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica).
Zamawiający wymaga aby, przedmiot dostawy spełniał wszystkie aktualnie obowiązujące wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polski substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach, oraz że przewidziane zostało jego zastosowanie jako odczynnika chemicznego. W przypadku, gdy zastosowanie to nie zostało przez Producenta przewidziane, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się uwzględnić takie zastosowanie w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Dla potwierdzenia powyższych wymagań, Wykonawca składa oświadczenie zgodne ze wzorem Załącznika nr 5 do SIWZ.
Dostawa transportem samochodowym zostanie zorganizowana przez Wykonawcę i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się